Информационен ден за бизнеса в Стара Загора

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа организира информационен ден по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ за бизнесите от областите Стара Загора. Той ще се състои на 16 април 2024 г. в зала „Петко Р. Славейков в сградата на Стара Загора от 11:00 до 13:00 часа, (регистрация – 10:30 – 11:00 часа).

obshtina stara zagora

Процедурата за разработване на иновации в предприятията е с бюджет от 127 млн. лв. Средствата са осигурени от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

Основната цел на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните областни на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027) - „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

новини Стара Загора  www.infoz.bg