Стара Загора - кредитен рейтинг

Стандарт енд Пуърс повиши кредитния рейтинг на Стара Загора

Международната рейтингова агенция Standart&Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора. От BB+ със стабилна перспектива рейтингът на Стара Загора е повишен на BBB- със стабилна перспектива, вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България.

По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

От рейтинговата агенция съобщават, че след повишението на рейтинга за България на BBB- със стабилна преспектива на 1 декември 2017 г., самостоятелният кредитен профил на Стара Загора е оценен с BBB-, което води до повишаване на рейтинга ѝ на ВВВ, с очакванията на агенцията, че въпреки лекото понижаване на финансовите резултати, текущият дълг и ликвидността ще останат структурно непроменени. Стабилната перспектива отразява очакването, че дефицитът на Общината след капиталови разходи ще остане в рамките на по-малко от 5% от приходите, което ще позволи да се поддържа нейната текуща ликвидност при незначително увеличение на дълга.

„Рейтингът на Стара Загора има положително развитие поради по-добро структурно изпълнение на бюджета, нисък дълг и големи касови резерви, които се предполага, че временно и умерено ще намалеят през следващата фаза на изпълнение на капиталовата програма от финансирани от Европейския съюз проекти през следващите 5 години. Рейтингът остава ограничен от развиващата се, но небалансирана институционална рамка и слабата местна икономика. Също така считаме, че докато градът теоретично има гъвкавост при по-малко от 50% от източниците си на приходи, то все пак Общината е ограничена в способността си да използва тази гъвкавост. Считаме, че има относително слаби рискове, произтичащи от общинските компании и други потенциални непредвидени разходи“ - е записано в обосновката на Стандарт енд Пуърс.

„Отнасяме се отговорно към поверената ни община“, коментира кратко по този повод кметът Живко Тодоров.

Много ниските дългова тежест и непредвидени задължения, адекватната ликвидност и доброто изпълнение на бюджета са посочени като основни рейтингови фактори от Стандарт енд Пуърс.

www.infoz.bg