Годишният доклад за единния пазар утвърждава икономическия модел на Европа

Европейската комисията публикува годишния доклад за единния пазар за 2023 г. и информационното табло за единния пазар за 2022 г. С това се отбелязва 30-ата годишнина от създаването на единния пазар. Основните констатации в двата документа са няколко.
Ефективният единен пазар има възлова роля за способността на Европа да се справя с основните си предизвикателства.

В годишния доклад за единния пазар за 2023 г. се набляга върху нуждата от увеличаване на ефекта на единния пазар, така че да се гарантира наличието на възловите стоки, услуги, умения и капитал, необходими за цифровизацията на Европа и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел. В него се констатира, че е необходимо да се повиши устойчивостта на веригите на доставки, да се преодолеят стратегическите зависимости, особено по отношение на основните суровини, да се задълбочи интеграцията на пазара на услуги и да се осигурят на Европа необходимите технологии и умения за справяне с тези предизвикателства. В информационното табло за единния пазар се съдържат допълнителни сведения за постигнатото по отношение на конкурентоспособността, търговията, икономическата устойчивост, цифровизацията и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел, като се посочват и областите за усъвършенстване. Такива области са например намаляване на пречките пред упражняването на професии (напр. правни услуги), признаване на професионалните квалификации (напр. екскурзоводи) в чужбина, улесняване на публичните и частните инвестиции, подпомагане на малките и средните предприятия и продължаване на национално равнище на работата в подкрепа на цифровизацията и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел.

Силен потенциал на цифровите инструменти и данни за подобряване на управлението на единния пазар

В тазгодишния доклад за единния пазар се подчертава как с новите подходи, в т.ч. по-доброто използване на цифровите технологии и решенията за електронно управление (например единният цифров портал и техническата система, основана на принципа на еднократност) се засилва доверието между влатите и се намалява бремето за бизнеса и администрациите.

Единният пазар носи все по-голяма полза за икономиката на Европейския съюз

В годишния доклад за единния пазар и в информационното табло за единния пазар се оценява в ретроспекция ползата от единния пазар за засилването на търговията между държавите членки. В таблото се съдържат данни за засилените търговски взаимоотношения след пандемията от COVID-19: през юни 2022 г. делът на вътрешната търговия в Европейския съюз е бил 60 % от общата.

По-доброто правоприлагане и общи условия са от полза за бизнеса, но все още има пречки

В информационното табло се посочва, че прилагането на регламентиращите единния пазар норми се е подобрило: свидетелство за това е по-малкият през 2021 г., за първи път от 4 години насам, брой възбудени срещу държавите членки производства за установяване на неизпълнение на задължения. Информационното табло показва и по-добро използване и прилагане на такива основни инструменти на единния пазар като Информационната система за вътрешния пазар, Директивата за прозрачността на единния пазар, както и засилено използване на мрежата SOLVIT, чиято цел е да помага за предотвратяването или премахването на пречките пред единния пазар. Освен това фирмите в повечето държави членки смятат, че през 2021 г. регулаторното бреме е намаляло, макар и все повече да се сблъскват с проблеми като забавени плащания от страна на властите, особено покрай пандемията от ковид.

edinen pazar

Контекст

С годишните документи се предоставя необходимия анализ за изготвянето на съобщението „Единният пазар на 30 държави членки“, което Комисията ще публикува следващите седмици.

Годишният доклад за единния пазар е публикуван за първи път през май 2021 г. като придружаващ документ на актуализацията на промишлената стратегия. В него се анализира актуалното състояние на европейската икономика и се оценява напредъкът в изпълнението на европейската промишлена стратегия за 2020 г. Европейската комисията публикува третото му издание, с което се отбелязва и 30-ата годишнина на единния пазар.

Информационното табло за единния пазар бе публикувано за първи път през 1997 г. В изданието му за 2022 г., наред с традиционните показатели са включени нови показатели за деловата среда – във връзка с административната реактивност и регулаторното бреме, както и информация за достъпа до услуги и до пазара на услуги, за трудовата мобилност и за достъпа до финансиране. В таблото се посочва и постигнатото от единния пазар за растежа, заетостта, социалната среда, интеграцията на стоките и услугите, икономическата устойчивост, цифровизацията и прехода към екосъобразен обществено-икономически модел.

За повече информация:

www.infoz.bg  www.infoz.bg