Сумата за недостигащ месец осигурителен стаж остава 140,58 лв.

Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която хората внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж – 140,58 лева за всеки недостигащ месец за пенсиониране. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8 на сто) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г., определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

the labour code

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година – 710 лева.

Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лева, съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж – 140,58 лв. (19,8 % от 710 лева).

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване, като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Пенсионерите с начална дата на пенсията през деветмесечието на 2022 г., откупили осигурителен стаж до 5 години, са 2679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно човек, желаещ пенсиониране, е 23,25 месеца (почти две години). За цялата 2021 г. броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 3840, а средният недостигащ стаж – 22,18 месеца, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Условия за пенсиониране през 2021 г.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се придобива при навършена възраст 61 години и 8 месеца и осигурителен стаж 36 години за жените, и навършена възраст 64 години и 4 месеца и осигурителен стаж 39 години за мъжете.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване за хората, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 66 години и 8 месеца за мъжете и жените.

Право на пенсия по чл. 68а от КСО – хора, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Тогава пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: