Колко пари получава българското семейство и колко харчи?

Общият доход средно на човек, който е част от домакинство, през първото тримесечие на 2023 г. е 2394 лева и нараства с 19,3% спрямо същото тримесечие на 2022 г. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,6%), следван е от доходите от пенсии (35,8%) и от самостоятелна заетост (4,3%).

family dohodi

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,3 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 0,6 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 4,9 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на човек от домакинство (това понятие включва децата и хората без трудова дейност) по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1142 на 1284 лева (с 12,4%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 97 на 102 лева (с 4,6%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 619 на 856 лева (с 38,3%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 46 лева (с 16,7%).

През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,6%, а делът на дохода от натура – 0,4%, съобщиха от Националния статистически институт.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2149 лева и се увеличава с 18% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,3%), следвани от разходите за жилище (17,8%), данъци и социални осигуровки (13,9%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,8 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 1,0 процентен пункт, а на разходите за транспорт и съобщения – с 0,6 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят така:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 537 на 673 лв. (с 25,3%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 84 лв. (с 19,8%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 56 на 60 лв. (с 6,9%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 343 на 381 лв. (с 11,1%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 137 на 155 лв. (с 13%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 220 на 246 лв. (с 12%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 56 на 64 лв. (с 15,3%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 247 на 299 лв. (с 20,9%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19,2 на 18,6 кг и на месо – от 9,5 на 9,2 килограма. Увеличава се потреблението на зеленчуци – от 12,4 на 13.4 кг, а без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, плодове и зрял фасул.

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg