Печатница „Рая” – Стара Загора внедрява иновативен за България производствен процес

Печатница „Рая” е малко предприятие, специализирано в производството на листови и ролни етикети, многоцветни етикети (около 80% от общата продукция), бели етикети, етикети за термотрансферен печат, етикети за термодиректен печат и други.

Печатницата изработва също и рекламни материали от хартия и картон – дипляни, брошури, листовки, флаери, плакати, календари, каталози, визитки; опаковки – кутии от картон и опаковъчни материали от велпапе; бланки и формуляри. Производствената база на компанията е разположена в град Стара Загора.

Logo Raya stara zagoraНа 23.11.2018 г., печатница „Рая“ ЕООД подписа с Министерство на икономиката и стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01. Договорът е в изпълнение за процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г.

С реализацията на настоящият проект, компанията внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на една ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал.

Описание на производствения процес:

Иновативният производствен процес, по своята същност взаимства най-добрите дейности и технологични характеристики на процесите от конвенционален флексо печат, офсетов „сух“ печат (но в случая за първи път ефективно при ролна продукция), „мокър“ офсетов печат и дигитален печат, като по този начин се възползва във висока степен от предимствата им, без да прилага ограниченията им.

Производството се осъществява посредством ролни печатни машини за офсетов печат и е в следната последователност:

  • Зареждане: Ролната офсетова печатна машина се зарежда с медията, върху която ще се печата. Зареждат се и предварително подготвените алуминиеви печатни плаки.
  • Настройване: Отпечатват се т.нар. макулатури - пробни етикети за настройване на машината, цветовете и качеството на печат. Образуват се отпадъци: 1) 20.01.01 Хартия и картон от макулатурите и 15.01.02 Метални опаковки от използваните УВ мастила и УВ лак за самозалепващите напечатани етикети 2) 03.03.08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране и 150102 Пластмасови опаковки от несамозалепващите напечатани етикети и 3) 03.03.08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране от несамозалепващите ненапечатани етикети
  • Отпечатване: След окончателната настройка на машината поръчката се отпечатва на медията, щанцова се и се подава за инспекция и изрязване.
  • Инпспектиране и изрязване: В зависимост от поръчката ролките с етикети се изрязват /слитват/ на по-малки ролки. Премахва се брака. Навиват се в желаната от клиента посока и се предават за опаковане.
  • Опаковане: Отпечатаните изделия се опаковат и изпращат на клиента.

Основните му предимства са:

  1. Намастиляване посредством анилоксов вал. Намастиляване без приложение на воден баланс вода/мастило - не се налага прилагане на повече от необходимото мастило в мастилната секция и респективно отмиването на излишното мастило, чрез водния баланс. Всичко това е благодарение на анилоксовия вал, който дозира равномерно мастилото по цялата печатна площ.
  2. Гарантиране на стабилен регистър в процеса на печат - автоматичен печатен регистър за ролен офсет.
  3. Страничното водене на хартията. При печатни процеси с централно водене на хартията, колелата прилагани в процеса са от двете страни на хартията, т.е. два пъти повече, което от своя страна води до значително по-ниска скорост на изпълнение на поръчката.

Технически и технологични характеристики на процеса:

Основата на иновативния процес е печатната секция с намастиляване посредством анилоксов вал. Същия спомага за равномерното нанасяне на мастилото на цялата печатна площ, което е доста по-трудно при конвенционалната намастиляваща система с растривни валове. Пътя на мастилото от мастилницата до печатната медия е много къс, което прави намастиляването динамично. До медията достига свежо мастило, като се избягва засъхване и натрупване на мастило по валовете. Немаловажно е, че благодарение на анилоксовия вал се избягва субективния човешки фактор по отношение на количеството и равномерността на мастиления слой. Повторяемостта на поръчките е гарантирана.

Един от основните иновативни аспекти на процеса за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, е уникалната възможност за прилагане на подпроцеса за автоматичен печатен регистър в ролен печат. Докато всички конвенционални печатни процеси върху ролна медия прилагат ръчно настройване на печатния регистър (настройка на печатните секции, за коректното попадане на всеки от CMYK цветовете на всяка от печатните секции на коректното място върху медията) в началото на печатния процес, то предложения иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ въвежда за първи път в България автоматичен печатен регистър за ролен сух офсетов печат на етикети.

Сред основните иновативни подходи в предлагания иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ е и възможността за странично водене на хартията. Така описаното всъщност е пряко свързано с придвижването на медията (независимо какъв е типа на използваната самозалепваща ролна хартия за печат) в използваната печатна машина. Предлаганият за внедряване с настоящия проект иновативен процес, предвижда странично водене на единия ръб на хартията, при което той се плъзга по страницата, която служи за база. Другия край се води от колела които се наместват спрямо ширината на хартията. Такива колела има по 1бр. пред и 1бр. след всяка секция в използваната печатна преса. При стандартните процеси с централно водене на хартията, колелата прилагани в процеса са от двете страни на хартията, т.е. два пъти повече, което от своя страна води до значително по-бавна подготовка на поръчката.

Така описаните уникални характеристики на предложения за внедряване иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, притежава редица предимства пред конвенционалните процеси по ролен печат, които позволяват едновременното решаване на множество технологични проблеми, налични в настоящата печатна практика за ролен офсетов печат на етикети в печатниците у нас. По този начин, с реализацията на настоящия проект, печатница „Рая“ ще въведе уникалния за България процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“.

Използваните суровини в досегашния процес на печатане самозалепващи се етикети са самозалепваща хартия на роли, UV мастила, вода, изопропилов алкохол.

Спестявания на суровини -  резултат от описания иновативен производствен процес, на практика не се използва нито вода, нито изопропилов алкохол; прилагат се по-малко количество мастила, при гарантирано високо качество на отпечатъка и високоефективно пренасяне на мастилото в печатната секция на използваните в процеса печатни преси. По този начин, не само се оптимизира количеството използвани суровини (UV мастила, вода, изопропил), а и се подобрява себестойността на произведената продукция. В резултат, не се генерират и утайки от отмитите мастила, което от своя страна допълнително води до минимизиране на отпадъка от производствената дейност на предприятието.

Иновативният производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ включва иновативни технологични решения иподходи за намастиляване, прилагане на странично водене на медията и автоматичен регистър. По този начин процесът е подходящ и за дълги тиражи и понижава себестойността на продукта. При всички използвани в страната производствени процеси за печата на самозалепващи се етикети чрез офсетов печат се изисква прилагане на воден баланс, сушене на медията и допълнителни дейности за гарантиране качеството на печат. При иновативния производствен процес за производство напечатани самозалепващи се етикети не се прилага воден баланс, като едновременно с това качеството на печат не се подлага под съмнение. По този начин качеството на етикетите може да се развие и надгради. От гореизложеното е видно, че потенциалът за мултиплициране на резултатите от изпълнение на настоящия проект и внедряване на иновативния производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ е много висок. Иновативният процес ще даде възможност на компаниите от печатарската индустрия да спестят от суровините хартия, мастила, вода, изопропилов алкохол при производство на единица продукция; да намалят себестойността на своята продукция; да спестят отпадък от хартия; да повишат ефективността на производствените си разходи, да изпълняват повече поръчки и по този да повишат цялостната си конкурентоспособност.

Обща информация относно инвестиционна стойност и ключови параметри на проекта:

Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лева, без включен ДДС, от които 999 429,13 лева е безвъзмездната финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. и 428 326,77 лева е собствено съфинансиране на предприятието.

op inpvatsii

Machina pechatnitsa raya

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Светът

Окончателното инвестиционно решение за изграждане на Независимата система за природен газ (INGS) Александруполис е взето от акционерите на проектната компания „Газтрейд“

* * *
 До края на 2022 г. около половината от енергийните мощности на Китай няма да зависят от изкопаеми горива. Страната е най-големият емитент на въглеродни емисии в световен мащаб и най-големият потребител на въглища. Плановете са през 2022 г. да бъдат инсталирани нови 180 гигавата зелени енергийни мощности – ядрени централи, водни, вятърни и соларни паркове. Така капацитетът им ще се повиши до 1300 гигавата

* * *
 Нетното състояние на Илон Мъск, най-богатия човек в света, се сви с 25,8 млрд. долара в четвъртък. От началото на 2022 г. състоянието му е намаляло с общо 54 млрд. долара. Богатството на Зукърбърг се е свило с 12% (с 15 млрд. долара) и това вече го нарежда след Уорън Бъфет. Състоянието на 91-годишния Бъфет е единственото сред това на 10-имата най-богати хора, което расте от началото на годината. Акциите на Berkshire Hathaway клас А, (те съставляват 98% от богатството на Бъфет) са поскъпнали с 2,3% от 1 януари. Най-богатите 500 души на планетата са загубили общо 635 млрд. долара от 1 януари на фона на притеснения за ускоряващата се инфлация и очаквано затягането на паричната политика на Федералния резерв

* * *
 Федералният резерв на САЩ сигнализира, че е вероятно да повиши лихвите през март. Ще прекрати програмата за изкупуване на облигации и ще започне значително намаляване на притежаваните активи. Това слага край на разхлабената парична политика и е поемане на курс за противодействие на инфлацията

* * *
 Парче с тегло 4 тона от ракета на космическата компания SpaceX, която избухна преди 7 години и беше изоставена в Космоса след завършване на мисията си, ще се разбие в Луната през март, прогнозират астрономи. В бъдеще ще има повече непреднамерени катастрофи на Луната, тъй като космическите програми на САЩ и Китай оставят повече боклуци в орбита

* * *
 Компанията на Илон Мъск SpaceX разработва лунен апарат, който трябва да позволи на НАСА да изпрати отново астронавти на Луната, най-рано през 2025 г.

Повече...

новини в сайта RSS емисия facebooktwitter youtube subscribe ilko gruev карта CSS code Nu Html Checker

Най-четеното от последните дни