Печатница „Рая“ внедрява иноватевен производствен процес

Печатница „Рая“ внедрява иновативен производствен процес

Встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ се проведе на 18.12.2018 г.

Срещата в Стара Загора е във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, се очаква компанията да внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал - 1 брой.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лева, без включен ДДС, от които 999 429,13 лева е безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. и 428 326,77 лева е собствено съфинансиране.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, екипът на „Рая“ ЕООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), на което бяха разяснени основните параметри на одобрения проект, като се постави фокус върху иновативния процес,както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. Присъстваха представители на доставчици на машини, на печатници, както и основни клиенти на "Рая" ЕООД, потребяващи продуктите на компанията.


eu logos

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Рая" ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на управляващия орган.


www.infoz.bg  www.infoz.bg