замърсителите на въздуха в населените места

Глоби и санкции за замърсителите на въздуха в населените места

Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление в България, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места. Това става с гласуваните на второ четене в Народното събрание промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Измененията целят подобряване качеството на въздуха. При явно нарушаване чистотата на атмосферния въздух от моторните превозни средства контролните органи на МВР или на транспортното министерство в зависимост от собственика на моторното превозно средство, ще предприемат действия. Законът предвижда и санкции.

Който разпространява твърди горива за битово отопление без регистрация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лева.

Който предлага на пазара твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за качество, ще се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лева, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева.

Който явно нарушава чистотата на атмосферния въздух чрез строителни или ремонтни дейности, разрушаване на сгради и транспортиране на насипни товари или строителни отпадъци и земни маси, ще се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лева, съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата. Председателят на агенцията ще трябва да създаде и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива. Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице ще трябва да създаде и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

С новите текстове се конкретизират компетентните органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община. Това ще са кметовете на общини и общинските съвети, директорите на Регионалните инспекции по околната среда и водите, органите на Минестерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха.

www.infoz.bg  www.infoz.bg