Земеделските площи в България достигнаха 4 млн. хектара

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ с 9 % през последните 10 години. Това показват предварителните данни от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. В сравнение с анкетирането, проведено през 2010 г., когато използваната площ е била 3.62 млн. хектара, през 2020 г. тя е 3.96 млн. хектара. Средната площ на едно стопанство в страната нараства до 33 хектара, при 10 хектара, отчетена през 2010 г.

През 2020 г. обработваемата земя на открито е 3 318 600 хектара. От тях близо 60 % са зърнено-житните култури, а техническите заемат 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. Те са с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа.

През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В тях се отглеждат над 608 хил. говеда, 244 хил. кози, 1 276 800 овце и 642 хил. свине. Предварителните данни показват увеличение с 6% на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. При говедата увеличението достига до 20 животни на стопанство, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190.

Броят на земеделските стопанства в България, които отговарят на критериите, определени в Закона за преброяването, е 132 400. В сравнение с 2010 г. се отчита намаление, което обаче по никакъв начин не води до намаляване на земеделската дейност в страната. То се дължи на увеличението на използваната земеделска площ от едно стопанство, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на Европейския съюз. За сравнение – тенденция за намаление се отчита и в Европейския съюз в последните години до преброяването през 2020 г. Броят на стопанствата в държавите членки е намалял с около една четвърт в периода от 2005 г. до 2016 г. В страните от Европейския съюз са престанали да съществуват около 4.2 млн. стопанства, огромна част от които – около 85 %, са били малки стопанства с размер под 5 ха.

Преброяването на земеделските стопанства в България стартира онлайн на 1 септември и приключи на 18 декември 2020 г. В първите 18 дни преброяването се извърши чрез предоставяне на данни по интернет от земеделските стопани. 2 738 се регистрираха в информационната система за преброяването и попълниха електронния въпросник на 100% с помощта на уеб-базираното приложение. До 18 декември 2020 г. преброяването продължи чрез събиране от анкетьори на данни за земеделските стопанства, включени в списъка за анкетиране.

В началото на 2022 г. ще бъдат подготвени и разпространени детайлни резултати от изследването, съгласно Закона за преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020г. Евростат ще започне да публикува резултати през втората половина на 2022 година. Държавите членки на Европейския съюз имат срок до 31 март 2022 г. да представят данните от преброяването на Евростат.

grapes

www.infoz.bg  www.infoz.bg