Създават се правила за разполагане на палатки, кемпери и каравани

Създават се правила за разполагане на палатки, кемпери и каравани извън къмпингите

Местата за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани могат да се обособяват в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

При земеделските земи могат да се ползват само места, които са в трайно необработваеми земи и не се отдават под аренда и под наем.

Правилата, по които ще могат да бъдат разполагани палатки, кемпери и каравани по Черноморското крайбрежие извън категоризираните къмпинги са регламентирани в проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“, съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, която трябва да бъде издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Допустимите места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани не могат да попадат в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност. Местата за временно разполагане няма да се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях освен палатки, кемпери и каравани, могат да се поставят само архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Обособените места ще трябва да имат осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

Предвижда се обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани да се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на наредбата може да бъде намерен в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.

camping

www.infoz.bg  www.infoz.bg