Представят водния проект в Стара Загора

На 31 януари, вторник, от 11:00 часа, в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора ще се проведе информационен ден по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на „Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора. Участие ще вземат кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и областният управител Иван Чолаков. Строителствата в 4-те основни агломерации по проекта бележат значителен напредък, съобщават от дружеството.

Дейностите по подмяна на трасета и изграждане на нови мрежи в градските части вече са осезаеми и за жителите на Стара Загора, Казанлък и Раднево, а в Чирпан реконструкциите са на финала си.

По Обект 1 в Стара Загора се работи както по водопроводната, така и по канализационната мрежа. Успоредно с това вървят и дейностите по обект 2, който засяга кварталите, северно от бул. „Цар Симеон Велики“. По някои от изпълнените трасета вече е положена настилка, а по други е направена заготовка за полагането на асфалта. По канализацията е изпълнено трасето на дъждовния колектор южно от МОЛ Галерия.

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“.

Заради интензивността на строителните работи и затварянето на доста улици в града, Община Стара Загора е разработила визуализация, показваща временната организация на движението, за да може гражданите да са максимално информирани. На следния адрес може да следите актуалната информация в сайта на общината: https://www.starazagora.bg/bg/vremenna-organizatsiya-na-dvizhenieto.

В ход е и реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на Казанлък, където се обособяват три самостоятелни водоснабдителни зони. Дейностите по проекта в агломерация Раднево се очаква да приключат напролет. За агломерация Чирпан и двата предвидени обекта са физически завършени изцяло.

Цялата информация по изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора ще бъде представена от инж. Андон Тонев, координатор на проекта. В събитието ще вземе участие и инж. Пейков, ръководител направление проекти, който ще отговори на всички въпросите на гостите, гражданите и медиите.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

vik stara zagora

www.infoz.bg  www.infoz.bg