Новите декански и директорски ръководства в Тракийски университет в Стара Загора

През месец декември на изминалата 2023 година се проведоха общи събрания на факултетите и колежа на Тракийския университет. На тях бяха избраха декани и директори, както и факултетни съвети, които са 4-годишен мандат на управление. Това съобщиха от пресцентъра на висшето училище в Стара Загора.

dian georgiev

Начело на Аграрния факултет застава проф. Диян Георгиев.

Роден: 30.07.1970 г. в гр. Нова Загора

1989 – ТВМ „И.П.Павлов“ – Стара Загора

1997 – Тракийски университет – Зооинженер - Магистър

2003 – Доктор по „Екология и опазване на екосистемите“

Защитена дисертация за ОНС „Доктор“ на тема: „Екологични аспекти на циркулацията на семейство Protostrongylidae“ на пасища в района на Стара Загора, Южна България

2004 – Старши асистент

2005 – Гл. асистент

2012 – Доцент по „Екология и опазване на екосистемите“

2022 – Професор по „Екология и опазване на екосистемите“

Автор на 2 учебника по „Екология“, 2 ръководства за теренна и лабораторна работа по „Екология и опазване на екосистемите“, 2 монографии и две книги.

Води дисциплините: Екология; Екология и опазване на околната среда; Опазване и използване на биологичните ресурси; Морска екология; Херпетология; Екологични аспекти на животновъдството. Водещ на МП (Магистърска програма) „Екология на селищни системи“ в специалност ЕООС.

Автор над 60 научни публикации включително

2010 – 2019 – Уредник на Музейна сбирка на Аграрен факултет

2016 – 2019 – Научен секретар на Аграрен факултет

2019 – 2023 – Заместник – декан по научноизследователската дейност на АФ

Бил е на специализации и обмяна на опит Украйна; Румъния; Холандия и Германия.

Хоби: Риболов, Изобразително изкуство – графика; пейзаж; натюрморт, включително и скулптура – малка пластика.

lazarov

Доц. Лазарин Лазаров е новият декан на Ветеринарномедицински факултет.

Роден 1969 г. в Дългопол, Варненска област.

Средно образование: Ветеринарен техникум в Добрич (1988);

Висше образование: Ветеринарна медицина в Ст. Загора (1997).

До 2000г. участъков ветеринарен лекар във ВУ Аспарухово обл. Варна.

Научна кариера:

2000 г. – асистент в катедра “Вътрешни незаразни болести и клинична токсикология”

2003 – старши асистент катедра “Вътрешни незаразни болести и клинична токсикология”

2006 – гл. асистент катедра „Вътрешни болести”

2020 г. – доцент в катедра „Вътрешни болести”

2021г. – ръководител на катедра „Вътрешни болести”

Семеен.

Специализации:

2005 – Образна диагностика – Факултет ветеринарна медицина, Анкара, Турция

2012 – Протеомика на селскостопанските животни – Ветеринарномедицин­ски научно-изследователски институт, Милано, Италия

2013 – Training school in bioinformatics - Universitat Autonoma De Barcelona, Spain

2014 – Veterinary clinical training program - Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine

2017 – Training school on behavioural management and training of laboratory non-human primates - University of Oxford, Department of Experimental Psychology, UK.

2018 – Training school on Detecting keel bone damage in laying hens - Experimental poultry centre, Geel (Belgium).

2018 – Basics of routine care, animal behavior management, training, medical care, research procedures and pathology of non-human primates - Leibniz Institute for Primate Research, Kellnerweg 4 D – 37077 Göttingen, Göttingen, Germany.

2019 – Use of modern histological tools to assess bone biology and structure - The Roslin Institute, Edinburgh, United Kingdom

2019 – Keel bone damage assessment within cage systems – Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Serbia

 Членство в международни организации: International Association for the Conservation of Animal Breeds in the Danubian Region (DAGENE)

Автор и съавтор на множество научни трудова, статии и публикации. Yulianov

Проф. д-р Юлиан Ананиев беше преизбран за декан на Медицинския факултет.

Роден в гр. София през 1982 г. Завършва средното си образование в СОУ „Луи Пастьор“ гр. София през 2001 г., същата година е приет да следва „Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет в Стара Загора. През 2007 г. се дипломира и след кратък стаж в Център за спешна медицинска помощ в гр. Казанлък, започва редовна докторантура по „Патологоанатомия и цитопатология“, като три години по-късно защитава научна и образователна степен „доктор“. Поетапно заема длъжностите „Асистент“, „Главен асистент“, „Доцент‘, а от 2023 г. е „Професор“ . В периода 2016 – 2019 г. е Заместник-декан по учебна дейност на МФ, а 2019-2023 г – Декан. До 2017 г. работи в Клиниката по обща и клинична патология на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора.

Проф. Ананиев има научни интереси в областта на онкопатологията и по-специално изследването на клетъчни и молекулни маркери в развитието на стомашни и други неоплазми. Има публикувани 93 статии в Scopus и Web of science и над 670 цитирания. Притежава няколко следдипломни квалификации по „Нефропатология“ и „Кардиопатология“ проведени, както в страната, така и във Великобритания, Унгария и Испания.

През последните пет години е член на Националния експертен борд по Обща и клинична патология към Министерство на здравеопазването, консултант е по “Нефропатология” на редица университетски болници в София, Пловдив, Плевен, както и на ВМА – София.

В свободното си време, най-често пътува, води блог, а в миналото си над 10 години е бил радиоводещ в БНР – Радио Стара Загора.

Владее английски, руски и испански език.

teneva

Доц. Павлина Тенева е новият директор на Медицинския колеж.

Родена на 14 декември 1978 г. в гр. Стара Загора

През 2000 г. завършва професионален бакалавър специалност „Медицински лаборант“ в Тракийски университет филиал Сливен.

Повече от 10 години работи като медицински лаборант в Клинична лаборатория в УМБАЛ Стара Загора – ЕАД Стара Загора, Медицински комплекс Берое – Стара Загора и ТДКЦ Стара Загора ЕООД.

През 2003 придобива ОКС бакалавър специалност „Социални дейности“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Завършва магистратура по „Управление на здравните грижи“ през 2009 г. в Медицински университет Варна.

През 2009 г. е назначена за преподавател в Медицински колеж, от 2016 г. заема длъжност старши преподавател, а от началото на 2020 до декември 2023 г. е заместник – директор на Медицински колеж при Тракийския университет.

Основните и професионални и научни интереси са в областта на управление на здравните грижи, обществено здраве, и клинична лаборатория.

Член е на БАПЗГ и е председател на дружеството към Медицинския колеж.

От ноември 2023г. заема академична длъжност доцент по „Управление на здравните грижи“ в Медицинския колеж на Тракийския университет.

През 2023г. Придобива образователна научна степен Доктор по научна специалност „Управление на здравните грижи“ към МУ – Варна.

Омъжена, име две деца.

zlateva

Начело на Педагогическия факултет застава проф. Ани Златева.

Родена 11.03.1971 г. в град Хасково. Основно образование завършва ЕСПУ „Васил Левски в родния си град, а средно образование придобива в Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив.

Дипломира се през 1995 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Скулптура“ и „Педагогика на изобразителното изкуство“.

През 2002 г. започва редовна доктурантура по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ в Тракийски университет – Стара Загора, която успешно защитава в София през 2006 г.

От 2006 г. работи като главен асистент в Педагогическия факултет на Тракийския университет и преподава по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ и „Арттерапия“.

През 2013 г. е избрана за доцент, а хабилитационния ѝ труд е със заглавие „Пространството в детската рисунка“, а също и част от монографията „Консултиране и арт терапия“.

През 2019 г. с активно нейно участие е разкрита специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Графичен дизайн“ в Педагогически факултет на Тракийски университет. Завършилите първия випуск на специалността вече активно участват в културни живот на страната и града.

За 2020 г. е избрана за „Будител на Стара Загора“.

От 2022 г. е професор по „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. Автор е и на монографиите „Интерактивни занимания с изкуство в неформална среда“ - Издателство на Тракийски университет и „How to read children's drawings“ – която е издадена от университета в Малта и се радва на международен интерс и признание. Автор е на над 50 научни статии, отпечатани в наши и чужди издания. Участвала е в над 25 международни научни форума.

Съавтор е на методичеки ръководства, книги за учителя, учебни помагала в детската градина на издателство „Булвест“.

Активно работи в областта на скулптурата и е участник в над 35 международни скулптурни проекта, сред които Veluws Zandsculpturenfestijn в Гардерен, Холандия, Sandland International Antalya Sand Sculpture Festival в Анталия, Р. Турция, Presepe di Sabbia Rimini в Римини, Италия, Hiekkalinna, Lappeenranta, Финландия, ри Zandverhalen в Елбург, Холандия и др.

penev

Начело на Стопанския факултет застава доц. д-р Николай Пенев.

Той е роден на 9 октомври 1979 г. в гр. Стара Загора. Възпитаник е на Търговската гимназия в родния си град. Висшето си образование завършва в Стопанска академия „Димитър Ценов“. През 2008 г. защитава успешно докторската си дисертация по икономика в областта на счетоводната отчетност, финансите и банковото дело. Професионалното му развитие започва през 2006 г. и е свързано с преподавателска и научна дейност в български университети. Използва френски, английски и руски езици.

Последователно заема длъжностите асистент, главен асистент, като от 2013 г. е доцент по счетоводна отчетност, доктор по икономика в Стопанския факултет на Тракийския университет. Специализирал е във Франция, Германия, Турция и др.

От 2020 г. е бил заместник-декан по учебната дейност на СФ.

Личните умения развива от ученическите години като Председател на Ученическия съвет на Търговската гимназия в Стара Загора (1996 – 1998). Бил е Председател на Студентския съвет към Стопанска академия (2001 – 2004) и Главен секретар на Националното представителство на Студентските съвети в България (2003 – 2004).

Свободното си време отделя за семейството и приятелите си.

stoykova

Проф. Ваня Стойкова е преизбрана за декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Проф. Ваня Стойкова е родена на 07.06.1966 г. в с. Овча могила, обл. Велико Търново. Завършва средното си образование в ОСПУ „Васил Друмев“ и УПК ПГ по електроника „Александър Степанович Попов“ в гр. В. Търново.

Висшето си образование завършва в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 1989 г., специалност „Изчислителна техника“, специализация „Програмно осигуряване на човеко-машинни системи“. През същата година започва работа във факултет „Техника и технологии“ (ИППКУП, Технически колеж-Ямбол) като програмист и хоноруван асистент. През 1998 г. е избрана и заема академична длъжност „асистент“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ („ЕЕА“). Главен асистент е към същата катедра от 2001 г.

През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Реализиране и изследване на елементи от концепция за адаптиране на системата на висшето образование към дигиталното поколение“ и придобива ОНС доктор в РУ „Ангел Кънчев“. От 2016 г. е доцент по „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ към катедра ЕЕА на Факултет „Техника и технологии“ (ФТТ). От 2016 г. изпълнява и административна длъжност – научен секретар на ФТТ. През декември 2019 г. е избрана и заема длъжността Декан на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора. От ноември 2023 г. е професор по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Научноизследователската дейност на проф. В. Стойкова е в областта на иновативни образователни технологии, компютърни системи и мрежи, автоматизирани системи за измерване, обработка на информация и управление и др. Автор е на над 80 публикации и има над 90 цитирания, вкл. в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни. Ръководител и участник и на научни проекти, член на организационни и научни комитети на научни конференции, член на редакционна колегия на научно списание, член на национални и международни научни и професионални организации.

Омъжена, има двама синове.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: