Приемат се заявления за финансова подкрепа за отопление

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците се отпуска допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година. Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес: лично, като се представя лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

house

Образец на заявление-декларация може да се получи от дирекциията „Социално подпомагане“ на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане. Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да бъде намерена в рубриката „Контакти“.

Към заявлението декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат хора и семейства, които не са подавали заявление декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лева или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Финансовата подкрепа за отопление е в размер на 400 лева и ще бъде изплатена еднократно през декември 2022 г.

logo pomosht

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg