До края на декември 2022 г. земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години

До края на декември 2022 г. земеделците избират как да облагат доходите си за следващите 5 години

Хората, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират начина за облагането на техните доходите от дейността през 2023 г. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация.

При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, напомнят от Националната агенция за приходите.

Новорегистрираните през 2022 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2023 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември 2022 г. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg, рубриката „Формуляри“. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефоните на Информационния център на Националната агенция за приходите: 0700 18 700 или 02 9859 6801 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

www.infoz.bg  www.infoz.bg