Колко са справките за доходи, изплатени през 2022, подадени в НАП?

Повече от 484 хиляди предприятия и самоосигуряващи се лица подадоха в Националната агенция за приходите справките за доходи, изплатени през 2022 година (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица) до крайния срок за подаване на данните (28 февруари). Има 7-дневен срок за коригиране на данните.

nra logo

Заради допуснати неточности 7% от предприятията и самоосигуряващите се са подали отново справките за изплатени доходи на физически лица в рамките на определения за това 7-дневен срок. Срокът за повторно изпращане на данни за изплатените доходи на физически лица важи и за подадени справки до края на деня на 28 февруари.

Над 295 000 са справките, подадени от работодатели по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2022 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения, за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, както и за някои необлагаеми доходи.

От Националната агенция за приходите напомнят, че от тази година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Наред с изплатената през 2022 г. заплата и удържаните данъци и осигуровки, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, които са предоставили. Сред тях са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 лева за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

Близо 189 000 са обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефоните на Информационния център на Националната агенция за приходите: 0700 18 700 или 02 9859 6801, съобразно тарифата на съответния оператор.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg