Електронните цигари без никотин се облагат с акциз

Със свое решение правителството одобри проекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме. Заради бързото развитие през последните години на пазара на електронните цигари и наблюдаването на тенденции за разширяване на обхвата на стоките, които се предлагат за продажба, е предложено разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане.

aktsiz el cigari

Въвежда се акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, което е на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин.

С цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото приложение на закона са предложени и няколко нормативни промени. Въвеждат се контролни механизми за превенция спрямо идентифицирани от митническите органи рискови лица с цел предотвратяване на възможни нарушения. Предвиждат се ограничения при издаването на удостоверения за регистрация на сертифициран изпращач или сертифициран получател на лица, които имат получен валиден лиценз за управление на данъчен склад, но спрямо тях има издадено решение за прекратяване на действието му и е допуснато спиране на предварителното изпълнение. Ще има и изискване движението на освободени за потребление акцизни стоки с търговски цели да се извършва само между лица със статут на сертифицирани изпращачи или получатели.

Предложени са промени с цел отстраняване на констатирани несъответствия от страна на Европейската комисия при въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз и Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. Заложени са съответните разпоредби с цел привеждане в съответствие на акцизното законодателството с правото на Европейския съюз при прилагането на новите режими в Закона за акцизите и данъчните складове, които са в сила от 13 февруари 2023 г.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg