Непълнолетните майки получават месечните помощи под формата на ваучери

След промените в Закона за семейни помощи за деца, непълнолетните майки ще получават месечните помощи по реда на този закон под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности.

Те се оценяват от Дирекция "Социално подпомагане". Помощите в натура се предоставят чрез ваучери, които вече са на разположение на майките. Те са вид ценни книжа за замяна, предоставяни от дирекциите "Социално подпомагане" на правоимащите лица, които се използват като разплащателно средство до размера на отбелязаната върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи в натура.

Ваучерите могат да се ползват:
•    за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина;
•    пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или столово хранене;
•    закупуване на храна, облекло, обувки;
•    закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска градина или детска ясла.

ВаучерНепълнолетни майки или техните законни представители получават от дирекциите "Социално подпомагане" два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно единствено в седалището на Дирекция "Социално подпомагане".

При реализирането на ваучера лицето, предоставящо стоката или услугата, следва да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в който е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата. Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Дирекции "Социално подпомагане", е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон,независимо дали купувачът е поискал друг документ.

Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекциите "Социално подпомагане", до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция, която е издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за дължимите суми с получател съответната дирекция "Социално подпомагане", съдържаща в графата "предмет на стопанската операция" подробен опис на продадените стоки или услуги, с упоменати брой и единична цена. В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането. До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите "Социално подпомагане" превеждат на лицата, предоставили стоките или услугите, дължимите суми.

Образецът на заявлението е публикуван на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора)

Теми: