Кредитната агенция Moody’s прогнозира блогоприятни перспективи пред икономическия растеж на България

Кредитната агенция Moody’s Investors Service повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута с оценка от Baa2. Положителната промяна отразява силната фискална позиция и благоприятните перспективи пред икономическия растеж.

Запазването на кредитния рейтинг на Baa2 отчита баланса между положителното фискално и макроикономическо развитие и заявената готовност за присъединяване към еврозоната и съществуващите предизвикателства пред страната, произтичащи от негативните демографски тенденции и наличието на слабости в някои области на политиката.moodis

Агенцията акцентира върху подобряващите се фискални показатели и провежданата последователна и благоразумна политика. През последните години България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци, стабилно намаление на държавния дълг, подобрение в кредитоспособността, значителен фискален резерв и положително влияние на пенсионната реформа върху фискалната устойчивост.Moody’s очаква през 2020 г. бюджетният баланс да остане на излишък (0,8% от брутния вътрешен продукт), а държавният дълг да продължи да се понижава и да достигне 19% от брутния вътрешен продукт.

Според Moody’s стабилните перспективи за растеж в България се обуславят от продължаващата интеграция в Европейския съюз и повишената конкурентоспособност. След 2015 г. растежът на икономиката е над 3 % годишно и агенцията очаква положителните развития да продължат през следващите години, като нарастването на икономиката се установи около потенциала. Икономическият растеж ще бъде подкрепен и от някои важни инфраструктурни проекти, като автомагистрали „Хемус“ и „Струма“, железопътната линия София-Пловдив и по-високото усвояване на средства от европейските фондове.Повишената конкурентоспособност е подкрепена от нарастващите експортни дялове и излишъците по текущата сметка на платежния баланс, което отразява структурните подобрения в икономиката след кризата.

Moody’s очаква едновременното присъединяване към ВМ II и Единния надзорен механизъм да допринася за провеждането на благонадеждни макроикономически политики и по-нататъшното укрепване на институциите. Очаква се също Планът за действие по присъединяване към ВМ II и Единния надзорен механизъм, както и усилията за задълбочаване на сътрудничеството на България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да насърчат приемането на допълнителни реформи за подобряване на ефективността в областта на корпоративното управление, бюджетното планиране и публичната администрация.

Рейтингът може да бъде повишен при поддържане на положителното икономическо и фискално развитие. По-нататъшният напредък в програмата на правителството за реформи (образование, здравеопазване, държавни предприятия), както и присъединяването към еврозоната и членството в Единния надзорен механизъм също биха имали положителен ефект върху рейтинга.

Преди дни международната рейтингова агенция Fitch Ratings прогнозира, че реалното нарастване на брутния вътрешен продукт на България ще бъде средно от 3,3% в периода 2019 - 2021 г., което дава възможност страната да запази оценката BBB. Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута BBB, като перспективата остава положителна.

www.infoz.bg  www.infoz.bg