Язовир „Копринка“ ще осигури допълнителни количества вода за питейно-битови нужди на Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора информира официално Министерството на околната среда и водите, че основните водоизточници за град Стара Загора – 58 броя шахтови и тръбни кладенци, разположени в терасата на река Тунджа, са с намален дебит. Затова се иска осигуряване на количества вода, които да влязат в коритото на река Тунджа.

Във връзка с постъпили искания от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, кмета на община Кричим и областния управител на област Плевен министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промяна в графика за месец август за използване на водите от язовирите „Копринка“ и „Горни Дъбник“.

yazovir koprinka

Язовир „Копринка“ е с завирен обем към 13.08.2020 г. от 30,2 млн. кубични метра. В периода 20 август – 22 август 2020 г. чрез изпускателен савак на ВЕЦ „Копринка“ (или основен изпускател на язовир „Копринка“) да се осигуряват по 20 м3/сек към река Тунджа, равномерно разпределени в денонощието до достигане на 5 млн. м3 – гласи решението на министъра на околната среда и водите Емил Димитров. В този период за напояване по канал M1 да се подават количества до 4 м3/сек.

• След 22 август 2020 г. да се подават води за напояване и промишлено водоснабдяване в границите на разрешения месечен лимит, съгласувано между НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и „Енерго-Про България“ АД.

Поради продължилото засушаване през последните месеци и последвалото понижение на статичните нива на водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване в Министерство на околната среда и водите се получиха писма с искане на съдействие за оводняване на речните тераси с цел подхранване на подземните водоизточници.

Писмото от кмета на община Кричим е с искане да се осигури по 5 м3/сек вода в река Въча с цел подхранване на кладенци за питейно-битово водоснабдяване на гр. Кричим, гр. Перущица и с. Устина.

С писмо областният управител на област Плевен информира Министерството на околната среда и водите за необходимост от изкуствено подхранване на системи от инфилтрационни ровове, опасващи водовземни кладенци за питейно водоснабдяване на гр. Плевен.

Басейновите дирекции ще осъществят контрол относно влиянието на разрешените допълнителни обеми за оводняване върху нивото в кладенците за питейно водоснабдяване. В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август 2020 г. остава непроменен.

Изменението на Графика за месец август може да видите на следния линк.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24