Откриха над 3 тона загробени пестициди в Старозагорско

Откриха над 3 тона загробени пестициди в Старозагорско

100 тона пестициди, голяма част от тях загробени, са открити при проверки за неправилно съхранявани препарати за растителна защита на територията на цялата страна, разпоредени от Върховна административна прокуратура на министъра на околната среда и водите. Проблемът с негодните за употреба препарати е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК, и възстановяване на собствеността върху земята.

След ликвидацията и възстановяване на собствеността складовете стават собственост на земеделски кооперации, кметства, частни фирми, физически лица или са безстопанствени. През изминалите години е загубена документация за препарати за растителна защита, сградният фонд е увреден, поради което рискът от замърсяване на околната среда е увеличен, сочи доклад на Министерството на околната среда и водите.

От резултатите на проверките, изпратени от Министерството на околната среда и водите става ясно, че най-много обекти със загробени препарати за растителна защита има на територията на следните регионални инспекции по околната среда и водите: Плевен – 16 склада, Стара Загора – 4, в Монтана и Враца са регистрирали по два, а на територията на Благоевград, Пазарджик и София са по един.

Четири от складовете на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен препарати за растителна защита са почистени, за един от тях общината има сключен договор с фирма да извози отпадъците до края на август 2020 г. Сградите на три от останалите складове са в добро състояние, а останалите са полусрутени и изоставени.

Цялото количество на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен е 29 тона твърди и 6 600 литра (около 7,26 тона) течни отпадъци, повечето с неустановен състав и произход. Според направена оценка на риска от Регионалната инспекция по околната среда и водите, складовете трябва да бъдат почистени в следния приоритетен ред – с. Петърница, с. Бъркач, гр. Червен бряг, гр. Долни Дъбник, гр. Искър, с. Дълбок дол, с. Горни Дъбник, с. Бели Осъм, с. Крушуна и с. Тешава.

От 4-те склада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, един е почистен, а на другите сградите са в окаяно състояние. На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора се намират 3,2 тона твърди и 25 литра (около 27,5 кг) течни препарати за растителна защита, с неясен състав и произход. За единия склад в с. Яворово рискът от замърсяване на околната среда е оценен като висок.

На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца се съхраняват 3,360 тона твърди и 400 литра (около 0,440 тона) течни препарати за растителна защита, с неизяснен състав. Сградите на складовете са в лошо състояние.

На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана има 25,205 тона твърди и 1600 литра (около 1,76 тона) течни препарати за растителна защита с неизяснен произход и състав. Състоянието на сградите е лошо.

На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик се съхраняват 9,380 тона твърди и 1280 литра (около 1,408 тона) течни препарати за растителна защита, в един неохраняем склад.

На територията на всички регионални инспекции по околната среда и водите се съхраняват общо 90,425 тона твърди и 11 365 литра (около 12,502 тона) течни препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Съставът на препаратите за растителна защита е неясен и по-голямата част от сградите, където се съхраняват, са в лошо състояние и без охрана.

Министърът на околната среда и водите е съобщил на Върховна административна прокуратура, че е необходимо да се осигури финансиране за обезвреждането на 89,145 тона твърди и 9 905 литра течни или общо около 100 тона препарати за растителна защита.

От Министерството на околната среда и водите е извършена оценка на риска, въз основа на която да се осигури приоритетно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за дейностите по изгребване, преопаковане, транспортиране до площадка с документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, съхранение, транспортиране до и обезвреждане от лицензирана инсталация в друга държава-членка на Европейския съюз, се казва още в доклада на Министерството на околната среда и водите.

Проверките за загробени пестициди продължават.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема