Констатирано е замърсяване на атмосферния въздух от „Брикел“ ЕАД

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети на 24 и 25 април 2021 г. района на град Гълъбово, където установи нерегламентирано изпускане на неорганизирани емисии от прозорците на сградата на централата и от високия комин на „Брикел“ ЕАД. Констатираното замърсяване на атмосферния въздух министърът е документирал със снимки и видеоматериал от 24 и 25 април.

brikel

Във връзка с това на 26.04.2021 г. министър Димитров разпореди допълнителна спешна проверка, която беше извършена от експерти на Регионалната инспекция на околната среда и водите – Стара Загора. Резултатите от нея потвърждават, че от централата се изпускат нерегламентирано емисии през покрива на котелен цех в нарушение на комплексното разрешително. Друго нарушение на условие в комплексното разрешително е констатираната работа на високия комин, който може да работи само при спиране и пускане на котлите и при аварийни ситуации, каквито към момента на проверката не са обявени от оператора.

За установените две нарушения от РИОСВ – Стара Загора са съставени два акта на оператора, като съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда санкцията може да бъде от 10 000 лева до половин милион лева.

Проверката е следствие от извършен анализ на данните, постъпващи в Националния координационен център към Министерството на околната среда и водите, от националната система за мониторинг за качеството на атмосферния въздух. Те са показали превишения на нормите на серен диоксид в Гълъбово, като случаите са в събота и неделя, констатирани през месец април на 11 и 17 април 2021 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg