Над 5000 души в неравностойно положение ще бъдат интегрирани на пазара на труда и включени в образование

Близо 4500 души от малцинствени групи и в неравностойно положение ще бъдат интегрирани на пазара на труда чрез общински проекти, финансирани от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Чрез тяхното изпълнение се очаква над 720 деца, ученици и младежи да бъдат интегрирани в образователната система.

Чрез планираните дейности се подава ръка на децата и семействата в уязвимо положение, за да имат шанс за по-добро бъдеще, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев при връчването на договорите за изпълнението на проектите на общините Стара Загора, Ловеч, Перник, Бургас и Пловдив по мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 заедно със заместник-министъра на образованието Евгения Пеева.

С проектите ще бъдат обхванати малцинствени групи и хора в тежко неравностойно положение, които са настанени в социални жилища, изградени с финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно с родителите и децата. Допълнителни усилия ще бъдат насочени към учениците, които са отпаднали или има опасност да отпаднат от образователния процес. За тях ще бъдат организирани занимания, ще се подобри достъпът до образователна среда извън ромските махали и ще бъде осигурена психологическа подкрепа. Ще се работи и с родителите, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или училище. Децата, за които българският език не е майчин, ще посещават допълнителни занимания по български език. Учениците ще имат достъп до кариерно консултиране и професионално ориентиране.

Специално внимание ще бъде насочено към икономически неактивните участници, които ще получат професионално информиране и консултиране, психологическа подкрепа и достъп до обучения за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност. Наетите по проектите трудови медиатори, кейс мениджъри и психолози ще подпомагат безработните да се включат в стажове и ще ги стимулират да потърсят и започнат работа.

i0707

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: