Войната в Украйна задълбочи проблемите на европейската икономика

Преди да избухне войната, перспективите пред икономиката на Европейския съюз бяха за продължителен и силен растеж. Нахлуването на Русия в Украйна обаче постави нови предизвикателства, точно когато Съюзът се възстановяваше от икономическите последици от пандемията. Като упражнява допълнителен натиск за повишаване на цените на суровините, предизвиквайки нови смущения в доставките и нарастваща несигурност, войната задълбочи съществуващите преди това проблеми пред растежа, които се очакваше да намалеят.

Това накара Европейската комисия да преразгледа перспективите за растежа в Европейския съюз, като ги занижи, докато тези за инфлацията трябваше да бъдат повишени.

Растежът се забави, тъй като войната задълбочи съществуващите проблеми

Брутният вътрешен продукт на Европейския съюз се очаква да остане положителен през прогнозния период благодарение на комбинирания ефект от вдигането на ограничителните мерки и силните действия на политиката, предприети в подкрепа на растежа по време на пандемията. По-конкретно, отварянето след пандемията на услугите с интензивно използване на контакти, силният и все още подобряващ се пазар на труда, по-слабото натрупване на спестявания и фискалните мерки за компенсиране на нарастващите цени на енергията се очаква да подпомогнат частното потребление. Очаква се инвестициите да се възползват от пълното задействане на Механизма за възстановяване и устойчивост и от изпълнението на съпътстващата го програма за реформи.

eu prognoza

Растежът на реалния брутен вътрешен продукт както в Европейския съюз, така и в еврозоната, сега се очаква да бъде 2,7 % през 2022 г. и 2,3 % през 2023 г., което представлява спад от съответно 4,0 % и 2,8 % (2,7 % в еврозоната) спрямо междинната прогноза от зимата на 2022 г. Понижението за 2022 г. трябва да се разглежда на фона на набраната от икономиката инерция на растежа през пролетта и лятото на миналата година, което добавя около 2 процентни пункта към годишния темп на растеж за тази година. Растежът на брутния вътрешен продукт през годината е намалял от 2,1 % на 0,8 %.

Основният удар по световната икономика и икономиката на Европейския съюз се дължи на цените на енергоносителите. Въпреки че те вече се бяха увеличили значително преди войната в сравнение с ниските равнища, регистрирани по време на пандемията, несигурността относно веригите на доставки оказа натиск за повишаване на цените, като същевременно увеличи тяхната нестабилност. Това важи за храните и други основни стоки и услуги, а покупателната способност на домакинствата намалява.

Предизвиканите от войната смущения в логистиката и веригата на доставки, както и нарастващите разходи за входящи ресурси по отношение на широк спектър от суровини, засилват смущенията в световната търговия, причинени от драстичните противоепидемични мерки във връзка с ковид, които все още се прилагат в някои части на Китай, а това възпрепятства производството.

Цените на енергията водят до рекордно високи стойности на инфлацията

От началото на 2021 г. инфлацията набира скорост. От 4,6 % на годишна база през последното тримесечие на 2021 г. тя достигна 6,1 % през първото тримесечие на 2022 г. Номиналната инфлация в еврозоната нарасна до 7,5 % през април, което е най-високата стойност в историята на паричния съюз.

В еврозоната инфлацията се очаква да бъде 6,1 % през 2022 г., а през 2023 г. да спадне до 2,7 %. За 2022 г. като цяло това представлява значително увеличение в сравнение с междинната прогноза от зимата на 2022 г. (3,5 %). Очаква се инфлацията да достигне най-високата си стойност от 6,9 % през второто тримесечие на тази година, а след това постепенно да намалява. За Европейския съюз се очаква инфлацията да нарасне от 2,9 % през 2021 г. на 6,8 % през 2022 г. и да спадне до 3,2 % през 2023 г. Средната основна инфлация се очаква да бъде над 3 % през 2022 г. и 2023 г. както в Европейския съюз, така и в еврозоната.

Силен и все още подобряващ се пазар на труда

Пазарът на труда посреща новата криза, стъпил на солидна основа. През 2021 г. в икономиката на Европейския съюз бяха създадени над 5,2 милиона работни места, които привлякоха близо 3,5 милиона души на пазара на труда. Освен това броят на безработните намаля с почти 1,8 милиона души. Равнището на безработица в края на 2021 г. спадна под предишните рекордно ниски равнища.

Очаква се условията на пазара на труда да се подобрят още повече. Очаква се заетостта в Европейския съюз да нарасне с 1,2 % тази година, въпреки че този годишен темп на растеж е стимулиран от силния импулс, даден през втората половина на миналата година. Очаква се хората, бягащи от войната в Украйна към Европейския съюз, да навлязат на пазарите на труда постепенно, като съществените последици ще се усетят едва от следващата година.

Очаква се равнищата на безработица да продължат да намаляват – до 6,7 % през тази година и 6,5 % през 2023 г. в ЕС и до 7,3 % и 7,0 % съответно през 2022 г. и 2023 г. в еврозоната.

Държавните дефицити продължават да намаляват, но разходите, свързани с войната, нарастват

Въпреки разходите за мерки за смекчаване на въздействието на високите цени на енергията и за подпомагане на хората, бягащи от Украйна, съвкупният бюджетен дефицит в Европейския съюз се очаква да намалее допълнително през 2022 г. и 2023 г., тъй като временните мерки за подкрепа във връзка с ковид продължават да бъдат отменяни. От 4,7 % от брутния вътрешен продукт през 2021 г. дефицитът в Европейския съюз се очаква да намалее до 3,6 % от брутния вътрешен продукт през 2022 г. и 2,5 % през 2023 г. (3,7 % и 2,5 % в еврозоната).

След като през 2021 г. намаля до около 90 % (97 % в еврозоната) от историческата върхова стойност от почти 92 % от БВП през 2020 г. (почти 100 % в еврозоната), съвкупното съотношение на дълга към БВП на Европейския съюз се очаква да намалее до около 87 % през 2022 г. и 85 % през 2023 г. (съответно 95 % и 93 % в еврозоната), оставайки над равнището отпреди ковид.

Несигурността и рисковете зависят от хода на войната

Рисковете за прогнозата за икономическата активност и инфлацията зависят в голяма степен от хода на войната и особено от нейното отражение върху пазарите на енергия.

Като се има предвид високата степен на несигурност, базовата прогноза е придружена от анализ на сценарий, основан на модел, в който е симулирано въздействието на по-високите цени на енергийните суровини, както и на пълното прекъсване на доставките на газ от Русия. При последния, по-неблагоприятен сценарий темповете на растеж на брутния вътрешен продукт ще бъдат с около 2,5 и 1 процентни пункта под прогнозното базово равнище съответно през 2022 г. и 2023 г., докато инфлацията ще се увеличи с 3 процентни пункта през 2022 г. и с повече от 1 процентен пункт през 2023 г., което е над базовата прогноза.

В допълнение към тези потенциални смущения в доставките на енергия, по-сериозните от очакваното проблеми във веригите на доставки и по-нататъшното повишаване на цените на неенергийните суровини, особено на храните, биха могли да доведат до допълнителен натиск за понижаване на растежа и повишаване на цените. По-силните от очакваните вторични ефекти на фона на инфлационен шок от вноса биха могли да задействат стагфлационни сили. Силният инфлационен натиск е съпътстван и от по-голям риск за условията за финансиране. И накрая, ковид продължава да бъде рисков фактор.

Освен тези непосредствени рискове руското нахлуване в Украйна води до икономическо отделяне на Европейския съюз от Русия, последиците от което е трудно да бъдат оценени на този етап.

Изявления на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Няма съмнение, че икономиката на Европейския съюз преминава през труден период поради войната на Русия срещу Украйна. Това ни принуди да занижим прогнозите си. Преобладаващият отрицателен фактор е рязкото покачване на цените на енергията, което води до рекордно високи равнища на инфлацията и притиска европейските предприятия и домакинства. Въпреки че растежът ще продължи през тази и следващата година, той ще бъде много по-слаб от очакваното. Докато руската агресия продължава, несигурността и рисковете пред перспективите ще останат големи. Но има някои положителни аспекти, които ни позволяват да устоим на тази криза. Нашите икономически основи са стабилни: преди началото на тази война икономиката на Европейския съюз вървеше по пътя на силно възстановяване и растеж. В икономиката на Европейския съюз се създават повече работни места, които привличат повече хора на пазара на труда и задържат безработицата на ниско равнище. А когато държавите членки започнат да изпълняват напълно своите планове за възстановяване и устойчивост, това ще даде така необходимия тласък на нашата икономическа сила.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Руското нахлуване в Украйна причинява неимоверни страдания и разрушения, но също така възпрепятства икономическото възстановяване на Европа. Войната предизвика рязко покачване на цените на енергията и допълнително прекъсване на веригите на доставки, поради което сега инфлацията се очаква да остане по-висока за по-дълго време. Силното икономическо съживяване през миналата година ще има траен положителен ефект върху темповете на растеж през настоящата година. Силният пазар на труда, отварянето на икономиките след пандемията и NextGenerationEU следва да осигурят допълнителна подкрепа за нашите икономики и да спомогнат за намаляването на публичния дълг и дефицитите. Тази прогноза обаче е изложена на голяма несигурност и рискове, които са тясно свързани с хода на войната в Русия. Възможни са и други сценарии, при които растежът може да бъде по-слаб, а инфлацията по-висока от прогнозната към момента.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически хипотези относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 29 април. По отношение на всички други входящи данни, включително хипотезите относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 29 април включително. Прогнозата се основава на хипотезата за липса на промяна в политиките, освен ако бъдат обявени нови конкретни и подробни мерки.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупни данни за Европейския съюз и еврозоната.

В икономическата прогноза на Европейската комисия от лятото на 2022 г. ще бъдат актуализирани прогнозите за брутния вътрешен продукт и за инфлацията, като се очаква прогнозата да бъде представена през юли 2022 г.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема