Продължителността на живота в България намалява и е средно 73,6 години

Продължителността на живота в България намалява и е средно 73,6 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за хората в България, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73,6 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с една година. Различна е смъртност при мъжете и жените, както и сред хората, които живеят в градовете и селата. Това определя и различната средна продължителност на живота при тези категории от населението.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените е със 7,3 години по-висока - 77,4 години. Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете има намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена, съобщиха от Националния статистически институт.

Средната продължителност на живота на хората в градовете е с 2,4 години по-висока (74.3 години) отколкото на хората в селата (71,9 години). Спрямо 2011 г. продължителност на живота за населението в градовете е намаляло с 0,3 години, а за населението в селата - с 0,1 години.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по местоживеене

Периоди

Общо

В градовете

В селата

2009 - 2011

73.8

74.6

72.0

2010 - 2012

74.0

74.9

72.0

2011 - 2013

74.5

75.3

72.6

2012 - 2014

74.7

75.5

72.8

2013 - 2015

74.5

75.3

72.6

2014 - 2016

74.7

75.5

72.6

2015 - 2017

74.8

75.6

72.8

2016 - 2018

74.8

75.7

72.8

2017 - 2019

74.9

75.8

72.8

2018 - 2020

74.6

75.5

72.6

2019 - 2021

73.6

74.3

71.9

 

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13 и 17,1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0,3 години.

Очаквана средна продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, по пол

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2009 - 2011

15.5

13.8

17.0

2010 - 2012

15.6

13.9

17.1

2011 - 2013

15.8

14.0

17.4

2012 - 2014

16.1

14.2

17.6

2013 - 2015

16.0

14.1

17.5

2014 - 2016

16.0

14.1

17.6

2015 - 2017

16.1

14.1

17.7

2016 - 2018

16.1

14.1

17.8

2017 - 2019

16.2

14.1

17.9

2018 - 2020

15.8

13.6

17.5

2019 - 2021

15.2

13.0

17.1

 

Очакваната продължителност на живота варира от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5,7 години).

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: