Започва работа Регионалната система за управление на отпадъците край Стара Загора

През януари 2017 г. предстои пускането в експлоатация на Регионалния център за управление на отпадъците, който се намира в землището на село Ракитница, община Стара Загора. 

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора определи правилата, реда и таксите за издаване на разрешение за ползване на новоизградената Регионална система за управление на отпадъците за третиране на отпадъци, които са притежание на физически и юридически лица и които не са членове на сдружението. От тях право да ползват Регионалната система за управление на отпадъците ще имат само физически или юридически лица, които развиват дейност на територията на общините, членуващи в Регионалното сдружение. Отпадъците им ще се депонират само в Клетка 1 на Регионалния център за управление на отпадъците в землището на село Ракитница. Освен това, ще се приемат само отпадъци, които по количество, код, наименование и начин на третиране съответстват на условията на Комплексното разрешително за работа на центъра.

kolo chistotaЖелаещите да ползват Регионалната система за управление на отпадъците физически и юридически лица, които не са членове на сдружението, трябва да внесат заявление в Община Стара Загора, придружено от Доклад и становище на РИОСВ - Стара Загора. След извършване на съответни проверки и оценки на заявеното, се сключва договор с Община Стара Загора, за приемане за депониране на отпадъци за срок от една календарна година.

Разрешеното общо годишно количество на отпадъци за депониране в Регионалната система, не може да бъде по-голямо от 10% от годишния капацитет на Клетка 1 от Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, който е 130 хиляди тона. Допуска се надвишаване на разрешените количества на някои от общините при условие, че има свободни квоти, предназначени за други общини и тези общини не възразяват да бъдат преразпределени квотите им.

Заявилите желание да ползват Регионалната система за управление на отпадъците заплащат авансово по банков път цялата сума за третиране на заявеното количество отпадъци и дължимите отчисления. Единичната цена за депониране на отпадъци е 32,16 лева за един тон с включен ДДС.

Решението на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора, както и Образец на Заявление, са публикувани и на официалния сайт на Община Стара Загора.

www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)