Отчетоха напредък по реализацията на водния проект

В конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора се проведе информационен ден по проекта за изграждане на нова водопроводна мрежа, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

Участие в информационния ден взеха Стоян Стоянов, заместник областен управител на област Стара Загора, инж. Андон Тонев, координатор на проекта, инж. Пеньо Пейков, ръководител на направление проекти във „Водоснабдяване и канализация“ EООД и инж. Радостин Миланов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ EООД - Стара Загора.

Беше направена презентация за това на какъв етап е изпълнението на проекта по агломерации.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа, чувствителното намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, възможността за пречистване на отпадъчните води и по-голяма грижа за опазването на околната среда, както и повишаване качеството на питейната вода са целите, при чието осъществяване ще се повиши и качеството на живот в градовете Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Актуална информация за проекта има и в сайта на община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/bg/vremenna-organizatsiya-na-dvizhenieto.

voden proekt

Инж. Миланов обясни, че на този етап няма забавяне в изпълнението на проекта. Относно финансирането, той допълни, че дружеството ще направи всичко възможно да извърши всички дейности без допълнителни финансови средства.

Инж. Антон Тонев, инж. Пеньо Пейков, както и инж. Миланов отговориха на въпросите на журналистите и заявиха, че очакването на ВиК Стара Загора е всички дейности по проектите, с изключение на тези в гр. Стара Загора, да завършат в средата на 2023 г. Дейностите по подмяна на трасета и изграждане на нови мрежи в градските части вече са осезаеми за жителите на гр. Стара Загора, гр. Казанлък и гр. Раднево, а в гр. Чирпан реконструкциите са на финала си.

Поради интензивността на строителните работи и затварянето на доста улици в града, община Стара Загора е разработила визуализация, показваща временната организация на движението, за да може гражданите да са максимално информирани.

Цялостното асфалтиране на улиците е ангажимент на Изпълнителя, коментира още инж. Пейков. Той информира за споразумение между общините Стара Загора и Казанлък от една страна и ВиК от друга за дялово участие в асфалтирането на улиците „Васил Левски“, „Ген. Гурко“, „Августа Траяна“, „Х. Д. Асенов“ и „Боруйград“ в гр. Стара Загора. Стана ясно, че в споразумението са описани ангажименти на страните така, че общините да синхронизират инвестиционните си програми с финализирането на проекта на ВиК дружеството.

Предвижда се да бъдат надградени съществуващите SCADA (система за мониторинг и управление на водни потоци) и GIS (географска информационна система) системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

В ход е и реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Казанлък, където се обособяват три самостоятелни водоснабдителни зони. Инж. Пейков увери гражданите и кмета на Казанлък, че изпълнителите ще бъдат задължени от страна на ВиК Стара Загора да започнат асфалтиране на участъците в гр. Казанлък.

Дейностите по проекта в агломерация Раднево се очаква да приключат напролет. За агломерация Чирпан и двата предвидени обекта са физически завършени изцяло.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

www.infoz.bg  www.infoz.bg