Публикувани са графиците за класиране в общинските детски градини и яслени групи за 2024 г.

Графиците на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи в тях за предстоящата 2024 г. са публикувани на сайта на Община Стара Загора. При подаване на заявление за прием ще се взима под внимание настоящият адрес на детето. Системата за кандидатстване ще се отваря за 2 седмици преди всяко класиране.

През този период родителите/настойниците ще могат да регистрират нови заявления или да редактират вече съществуващите.

detska gradina

Регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година – регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието в началото на новата календарна година, трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер.

Ако детето не бъде прието на първо класиране, заявлението му за прием се запазва и детето участва с него в следващите класирания през календарната 2024 г. Ако адресът на детето се промени между две отваряния на системата, заявителят трябва да влезе в профила на детето и да обнови данните за настоящия му адрес.

Системата ще се отвори за подаване на заявления за класиране в съществуващите групи в общински детски градини и яслени групи на 29.01.2024 г.

Децата, родени 2021 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2024/2025 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 08.04.2023 г.

Входящият номер на подаденото заявление за прием е изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това води до отпадане на субективния фактор при класиране на децата, тъй като много от родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички, подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема