Представят пред старозагорския бизнес правилата на ЕС в областта на държавните помощи

Представят пред старозагорския бизнес правилата на ЕС в областта на държавните помощи

Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща за бизнеса на 12 юни от 13:15 часа в залата на Международния младежки център в Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики” 55.

Темата е „Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „De minimis“ за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти“.

Лекторът Добромир Тенев ще запознае участниците със същността на държавната помощ. Ще представи практическото прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи. Ще дискутира и темата за използване на Регламент „De minimis” за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти.

Експерти от „Сибанк” EАД и Банка „Пиреос България” АД ще представят Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” на ЕС като част от сключените им споразумения с Европейска инвестиционна банка.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg