Антибиотиците не лекуват заболявания от вируси

В навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, общоевропейско проучване на антимикробната резистентност показа, че половината европейци продължават погрешно да вярват, че антибиотиците унищожават вируси. Същевременно 23% от анкетираните са вземали антибиотици през последната година, което е най-ниската цифра от 2009 г. насам.

Това показва, че усилията на държавите членки и Европейската комисия да повишат осведомеността на хората за рисковете от прекалената употреба на антибиотици се отплащат. Но е нужна още много работа.

Антимикробната резистентност (АМР) представлява един от най-големите рискове за здравето на човека и една от 3-те най-сериозни заплахи, установени от Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации към Комисията (HERA), които изискват мерки за координация на равнището на Европейския съюз. Нови данни, публикувани днес от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), показват, че в целия Европейски съюз, Исландия и Норвегия всяка година от резистентни на антибиотици инфекции умират над 35 000 души. Тези инфекции водят до допълнителни 1,5 млрд. евро разходи за здравеопазване и загуба на работоспособност в Европейския съюз.

antibiotik

Проучване на Евробарометър: едва половината от респондентите знаят, че антибиотиците не са ефективни срещу вируси

Специално проучване на Евробарометър, съдържа преглед на отношението на европейците към антибиотиците. Основните резултати са тук:

Употребата на антибиотици достигна рекордно ниски нива: 23% от европейците са заявили, че са вземали антибиотик в перорална форма през последната година, най-ниското ниво от 2009 година насам. Но тези данни варират от 42% в Малта до 15% в Швеция и Германия. Около 8% от антибиотиците се купуват без рецепта. Голяма част от европейците са вземали антибиотик без основание (т.е. за вирусни инфекции или само симптоматично);

Проучването показва също притеснителна липса на осведоменост у гражданите за правилната употреба на антибиотиците:

Едва половината (50%) от анкетираните хора знаят, че антибиотиците не са ефективни срещу вируси; Едва 3 от 10 европейци знаят, че ненужната употреба на антибиотици ги прави неефективни, че пиенето на антибиотици трябва да спре едва след като е приключило цялото лечение, че антибиотиците често имат странични ефекти, като диария, и че антибиотиците не са ефективни срещу простуда.

Данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията: рязко увеличение на антимикробната резистентност

Нови данни, публикувани днес от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията показват, че като цяло между 2016 и 2020 г. в ЕС/ЕИО броят на инфекциите и смъртните случаи, дължащи се на антимикробна резистентност, се е увеличил значително. Между 2017 и 2021 г. също има нарастване на броя и процента на съобщените инвазивни инфекции с Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp., които са резистентни на карбапенеми, група антибиотици, които често се използват само в краен случай.

Общото потребление на антимикробни средства при хората (в сектора на първичната медицинска помощ и в болничния сектор) е спаднало с 23 % през периода 2012 – 2021 г. Това показва съществено намаление на ненужната употреба на тези лекарства, но потреблението на най-широкоспектърните антибиотици също така се е увеличило значително, особено в болниците. Например потреблението в болниците на карбапенеми е нараснало с 34% между 2012 и 2021 г.

Какви действия е предприела Комисията за решаване на този въпрос?

Нарастващата заплаха води до необходимостта за справяне с антимикробната резистентност чрез подхода „Едно здраве“, като се вземат предвид взаимовръзките между здравето на човека, здравето на животните и околната среда. По-рано тази година влязоха в сила нови правила на ЕС, за да се гарантира, че най-важните за хуманната медицина антимикробни средства ще останат ефективни, като беше забранена употребата им във ветеринарната медицина.

Днес Комисията публикува и преглед на националните планове за действие „Едно здраве“ по отношение на антимикробната резистентност. Прегледът установи, че много държави членки биха имали полза от засилване на подхода „Едно здраве“ по отношение на антимикробната резистентност, като отчита въздействието от антибиотиците върху околната среда. Комисията също така публикува становище на експертната група относно ефективни начини за инвестиране в здравеопазването за управление на антимикробната резистентност в цялата система на здравеопазването.

През първата половина на 2023 г. Комисията ще засили дейността си във връзка с антимикробната резистентност посредством предложение за Препоръка на Съвета и като част от предложеното преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти. По-късно през 2023 г. Европейския съюз ще започне съвместно действие в размер на 50 млн. евро с държавите членки, Норвегия, Исландия и Украйна за антимикробната резистентност по линия на програмата EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“).

По линия на програмата на Европейския съюз за научни изследвания „Хоризонт 2020“ бяха мобилизирани над 690 млн. евро в подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на антимикробната резистентност. През първите две години на програма Хоризонт Европа бяха заделени 32,5 млн. евро за 13 научноизследователски проекта в областта на антимикробната резистентност.

Антимикробната резистентност се получава, когато микробите с течение на времето се изменят и спират да реагират на лекарствата, предназначени да ги унищожават. Така инфекциите стават все по-трудни за лекуване и се повишава рискът от болести, тежки заболявания и смърт.

Европейският ден на осведомеността относно антибиотиците е ежегодна европейска здравна инициатива, която се провежда на 18 ноември, за да се повиши осведомеността за заплахата, която представлява антимикробната резистентност, и за значението на предпазливата употреба на антибиотици. Той се координира от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в партньорство със Световната седмица за осведоменост относно антибиотиците (18 – 24 ноември).

Проучването на Евробарометър се проведе в 27-те държави членки на ЕС, между 21 февруари и 21 март 2022. Пълните резултати, включително разбивка по държави членки, можете да видите тук.

www.infoz.bg  www.infoz.bg