Защо е необходимо ново законодателство относно батериите?

Всички етапи от жизнения цикъл на батериите – от добива на минералните ресурси, използвани при производството им, до тяхното събиране и третиране след употреба – имат потенциално въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Европейската комисия обяви своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“ заедно със законодателно предложение за задължителни изисквания за всички електрически батерии. 

Те се отнасят за промишлени, автомобилни, за електрически превозни средства и преносими батерии, пускани на пазара на Европейския съюз.

Батериите са ключова технология в прехода към неутралност по отношение на климата и към кръгова икономика. Те са от съществено значение за устойчивата мобилност и допринасят за амбицията за нулево замърсяване. Батериите също са част от ежедневието ни у дома – в кухненските уреди, дистанционното управление на телевизора или алармените часовници.

Търсенето на батерии ще нарасне бързо през следващите години, особено за електрически превозни средства, използващи тягови батерии, което ще направи този пазар все по-стратегически на световно равнище.

За да се гарантира, че очакваното масово внедряване на батерии не компрометира усилията ни в екологичния преход, е необходимо Европейският съюз да предприеме решителни действия за устойчиво производство, внедряване и управление на отпадъците от всички батерии, пуснати на пазара на Европейския съюз: преносими батерии, акумулаторни батерии за автомобили, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства.

Новият стратегически подход към батериите стартира в рамките на Европейския алианс за акумулаторните батерии и заема важно място в Европейския зелен пакт, новия план за действие за кръговата икономика и новата промишлена стратегия за Европа.

batteries

За да се превърнат батериите в истински фактор за екологичния преход, трябва да бъде въведена нова регулаторна рамка. Съществуващата Директива на Европейския съюз относно батериите датира от 2006 г. и вече не е актуална. Появяват се нови социално-икономически условия, технологии, пазари и видове употреба на батериите, а екологичните предизвикателства, пред които те ни изправят, трябва да бъдат посрещнати с нова амбиция. Очаква се световното търсене на батерии да нарасне 14 пъти до 2030 г. и Европейският съюз би могъл да представлява 17% от това търсене. Освен това значимото нарастване на търсенето на батерии в световен мащаб ще доведе до също толкова съществено нарастване на търсенето на суровини, а именно кобалт, литий, никел и манган, което ще окаже съществено въздействие върху околната среда. Нарастващото използване на батерии също ще доведе до увеличаване на количествата отпадъци. Очаква се броят на литиевите батерии за рециклиране да нарасне 700 пъти между 2020 г. и 2040 г.

В същото време промишлеността вече е по-добре подготвена да постигне по-висока ефективност на рециклирането и по-високи нива на извличане на материалите и по този начин е в по-добра позиция да допринесе за кръговостта в сектора.

С оглед на стратегическото значение на батериите и с цел намаляване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда, следва да се установят хармонизирани правила в целия Съюз, за да се гарантира, че очакваният растеж на пазара се осъществява по възможно най – устойчив начин. Новият регламент установява всеобхватна рамка, която включва всички видове батерии и обхваща целия им жизнен цикъл – от производствения процес до изискванията за проектиране, както и повторния им експлоатационен цикъл, рециклирането и включването на рециклираното съдържание в нови батерии.

Какво се стреми да постигне Комисията с настоящото предложение за регламент?

Целта на предложения регламент е батериите, пуснати на пазара на Европейския съюз, да са устойчиви, кръгови, високоефективни и безопасни през целия си жизнен цикъл, да се събират, предназначението им да бъде променяно и да се рециклират, като така се превърнат в истински източник на ценни суровини. За тази цел в предложението се установяват специфични изисквания за всеки етап от веригата за създаване на стойност в сектора на батериите.

В много широк смисъл това включва гарантиране, че суровините се доставят по устойчив и отговорен начин, че електрохимичните елементи, модулите и блоковете се произвеждат с чиста енергия, съдържат малко количество опасни вещества, че са енергийно ефективни и са проектирани така, че да издържат дълго време, и че се събират, рециклират или предназначението им бива променяно по подходящ начин. Необходимо е да се постави специален акцент върху края на жизнения цикъл на батериите, за да се гарантира, че те не се превръщат в отпадъци, а по-скоро предназначението им бива променяно или те биват преработвани и ценните материали, които съдържат, се връщат обратно в икономиката.
За да окажат значително въздействие върху пазара на батерии в Европейския съюз, тези мерки са правно обвързващи и се приемат на равнище Европейски съюз. Тази модерна регулаторна рамка е от съществено значение, за да се осигури правна сигурност за икономическите оператори по цялата верига за създаване на стойност в сектора на батериите, като по този начин се проправя пътят за необходимите широкомащабни инвестиции, за да се отговори на търсенето на пазара.

car 3322152 1920

Установяването на такива изисквания освен това ще предотврати разпокъсаността на вътрешния пазар поради евентуално различаващите се подходи, използвани от държавите членки в много ключови аспекти, като например отговорното набавяне на суровини, съдържанието на рециклирани материали, въглеродният отпечатък и етикетирането. Всички тези изисквания ще тласнат пазара към по-устойчиви модели на производство и потребление.

Изборът да се установят изисквания за устойчивост, обхващащи целия жизнен цикъл на батериите, гарантира, че въздействието на батериите върху околната среда е сведено до минимум. Възприемането на кръгови подходи е от ключово значение в това отношение: затварянето на кръга ще спомогне за поддържането на ценните материали, използвани в батериите, възможно най-дълго на пазара.

Кои са основните области на предложението?

В предложения нов регламент се предлагат задължителни изисквания относно:

  • устойчивостта и безопасността (като правила за въглеродния отпечатък, минимално рециклирано съдържание, изисквания относно експлоатационните характеристики и дълготрайността, параметри за безопасност);
  • етикетирането и информацията (като съхраняване на информация за устойчивостта и данни за състоянието на изправност и експлоатационния срок на батериите);
  • управлението на края на експлоатационния срок (например разширена отговорност на производителя, целева степен на събираемост и задължения за събиране, целеви стойности за ефективност на рециклирането и равнища на извличане на материалите);
  • задълженията на икономическите оператори, свързани с продуктовите изисквания и схемите за надлежна проверка;
  • електронния обмен на информация.

 Освен това предложението съдържа разпоредби за задължителни екологосъобразни обществени поръчки, улесняващи прилагането на правилата за продуктите, а именно правилата за оценяване на съответствието, нотифициране на органите за оценяване на съответствието, надзор на пазара
и икономически инструменти.

Как новите правила ще подобрят защитата на човешкото здраве и околната среда?

Предложените изисквания и разпоредби имат за цел намаляването на тези въздействия във възможно най-голяма степен. Основната цел е да се избегне употребата на токсични вещества и да се гарантира намаляване на рисковете, дължащи се на лошо управление на отпадъците. За тази цел Комисията предлага мерки като забраната на съдържащи живак и кадмий батерии, засилването на задълженията за разделно събиране на отпадъчни батерии (с цел до 2030 г. 70% събираемост на преносимите батерии и изискване да се гарантира, че при всички останали батерии няма загуба на материали) и пълната забрана за депониране на отпадъчни батерии. Увеличават се целевите стойности по отношение на ефективността на рециклиране на оловно-киселинните батерии и се въвеждат нови целеви стойности по отношение литиевите батерии с оглед на значението на лития за веригата за създаване на стойност в сектора на батериите. Освен това до 2025 г. и 2030 г. трябва да бъдат постигнати конкретни целеви стойности за извличане на ценни материали – кобалт, литий, олово и никел.

Регламентът има за цел да улесни прехода към по-чиста мобилност, както и по-масовото навлизане на възобновяеми източници в енергийния микс на Европейския съюз. По-ниските равнища на използване на въглеродни изкопаеми горива ще допринесат за намаляване на токсичните емисии и на въглеродния диоксид и ще намалят въздействието на системата за производство на енергия върху здравето и върху качеството на околната среда.5. Какви са предложените критерии за устойчивост и безопасност на батериите?

Комисията предлага да се запазят съществуващите ограничения за употребата на опасни вещества във всички видове батерии, по-специално на живак и кадмий.

Освен това от 1 юли 2024 г. презаредимите промишлени батерии и батериите за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране, пуснати на пазара на Съюза, ще трябва да бъдат придружени от декларация за въглеродния отпечатък. От 1 януари 2026 г. тези батерии ще трябва да носят етикет за класа на ефективност според въглеродния интензитет, а от 1 юли 2027 г. те трябва да са в съответствие с максималните прагове на въглеродния отпечатък.

От 1 януари 2027 г. ще трябва да се декларира съдържанието на рециклиран кобалт, олово, литий и никел, съдържащи се в промишлените батерии и батериите за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране. От 1 януари 2030 г. тези батерии ще трябва да съдържат минимални нива на рециклирано съдържание (12 % кобалт; 85 % олово, 4 % литий и 4 % никел). От 1 януари 2035 г. тези нива ще бъдат допълнително увеличени (20 % кобалт, 10 % литий и 12 % никел).

Що се отнася до експлоатационните характеристики и дълготрайността, предложението включва разработването на минимални изисквания както за преносимите батерии с общо предназначение (презаредими и непрезаредими батериии) до 1 януари 2026 г., така и за презаредимите промишлени батерии.

Комисията предлага да се доразвие настоящото изискване за възможността за отстраняване на батериите, с което производителите се задължават да проектират уредите по такъв начин, че отпадъчните батерии да могат лесно да бъдат отстранени. Комисията също така предлага нова разпоредба относно заменяемостта, която изисква уредите да продължат да изпълняват функциите си при подмяна на батериите.

Предложението също така разглежда съществуващите пропуски по отношение на мерките за безопасност на системите за акумулиране на енергия със стационарни батерии. На пазара на Европейския съюз ще бъдат пускани само моделите, които са били успешно изпитани и счетени за безопасни по време на нормалното им функциониране и употреба.

Правилата ще се прилагат ли и за вносните батерии? Как ще се гарантира, че батериите на пазара отговарят на правилата?

Новият Регламент относно батериите установява изисквания за устойчивост и безопасност, на които батериите следва да отговарят, преди да бъдат пуснати на пазара. Тези правила са приложими за всички батерии, навлизащи на пазара на Европейския съюз, независимо от техния произход. За батериите, произведени извън Европейския съюз, вносителят или дистрибуторът на батериите в Европейския съюз ще трябва да гарантира съответствието им с конкретните изисквания, определени в регламента.

По отношение на изискванията, свързани с въглеродния отпечатък, нивата на рециклираното съдържание и отговорното набавяне на суровини (надлежна проверка), в предложението се предвижда задължителна проверка от трета страна чрез нотифицирани органи.

Органите за наблюдение на пазара на държавите членки ще наложат спазването на тези разпоредби на пазара на Европейския съюз.

По какъв начин кръговостта е включена в предложението?

Кръговостта е в основата на предложението. Въздействието на батериите върху околната среда е по-голямо в ранните етапи от техния жизнен цикъл, а именно добива на материали и производствените процеси. По-високата ефективност по отношение на материалите във веригите за създаване на стойност в сектора на батериите ще доведе до намаляване на добивните дейности и цялостно намаляване на въздействието върху околната среда.

Въпреки че резултатите на Европейския съюз по отношение на рециклирането на преносими и оловно – киселинни акумулаторни батерии за автомобили са добри, остава да се направи още много по отношение на литиевойонните батерии, използвани в електрическите автомобили, системите за акумулиране на енергия и промишлените дейности. Само 10 % от съдържанието на литий в батериите се рециклира. В предложението се съдържат специфични разпоредби, насочени към тези нови предизвикателства.

Комисията предлага да се предприемат действия на различните етапи от жизнения цикъл на батериите. Повишаването на степента на събираемост на отпадъчните батерии е решаваща стъпка в затварянето на цикъла по отношение на материалите, съдържащи се в батериите.

В тази връзка Комисията предлага следното:

  • Увеличаване на целевите стойностите за разделно събиране на преносими батерии от настоящата цел от 45% до 65% през 2025 г. и до 70% през 2030 г., както и определяне на специфична целева стойност за отпадъчните батерии от леки транспортни средства – сектор, за който се предвижда разрастване.
  • Засилване на съществуващото задължение за събиране на всички акумулаторни батерии за автомобили, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства чрез въвеждане на специфични задължения за докладване, за да се улесни прилагането.

Като втора стъпка тези батерии трябва да бъдат рециклирани. Запазва се задължението да се гарантира, че всички събрани отпадъчни батерии се рециклират по подходящ начин, което е крайъгълният камък на настоящата система.

Комисията предлага да се увеличат целевите стойности за ефективност на процесите на рециклиране, както и да се определи специфична целева стойност за батериите на литиева основа. Комисията също така предлага да се въведат съществени промени в разпоредбите относно извличането на материали. Предлагат се задължителни количествени цели за процесите на извличане на кобалт, мед, никел, олово и литий.

Като последна стъпка тези извлечени материали следва да се предоставят на разположение на отрасъла за производство на батерии. Комисията предлага пуснатите на пазара нови батерии да съдържат определени минимални нива на рециклирано съдържание, което допринася за затваряне на цикъла по отношение на използваните материали. Накрая, но не на последно място, предложението установява ясна рамка за промяна на предназначението на промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства за повторна употреба (напр. улесняване на използването на акумулаторните батерии за електрически превозни средства за стационарно акумулиране на енергия).

Каква информация ще получават крайните потребители и икономическите оператори относно батериите, които придобиват или притежават?

Батериите трябва да бъдат етикетирани по видим, четлив и незаличим начин, така че да се предоставя необходимата информация за тяхното разпознаване и за техните основни характеристики. Информацията, която следва да бъде предоставена чрез подходящи етикети, като например кодове QR, включва експлоатационния срок и зарядния капацитет на батериите, изискването за разделно събиране, наличието на опасни вещества и рисковете за здравето.

Комисията предлага на собствениците на батерии и независимите оператори, работещи от тяхно име, да се предостави система за управление на батериите, която да съхранява информацията и данните, необходими за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите. Това ще насърчи развитието на пазара за повторно използвани батерии чрез улесняване на повторната употреба, промяната на предназначението или вторичното производство на батериите.

По какъв начин настоящото предложение ще повиши прозрачността на пазара на батерии?

Няколко нови елементи в предлагания регламент се основават на използването на информационни технологии, главно във връзка с етикетирането, наличието на онлайн информация за батериите или проследимостта на големите батерии през целия им жизнен цикъл.

С предложението се създава обща система за електронен обмен на информация или пространство за данни за батериите, като по този начин ще се извършва регистрация и ще се предоставя информация на обществеността за всеки модел батерии, пуснат на пазара на Европейския съюз.

Системата за данни ще бъде свързана посредством горепосочения код QR с цифров индивидуален „паспорт на батерията“ – нов основен механизъм за проследимост на големи батерии и тяхното управление. Това ще даде възможност на потребителите да вземат информирани решения, а на производителите – да разработват иновативни продукти и услуги, и ще предостави на националните органи и на Комисията инструмент за проучване на пазара.

Подложено ли е предложението на оценка на въздействието?

Комисията проведе обширни консултативни дейности със заинтересованите страни по време на подготовката на оценката на въздействието на предложението.

Оценката на въздействието се основава на анализа от оценката на Директивата относно батериите, консултациите за тази инициатива и различните подкрепящи проучвания.

Всички мерки са анализирани в съответните подробности в приложение 9 от оценката на въздействието, като се отчита въздействието им в сравнение със сценария за запазване на обичайната практика.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24