Създава се цифрово зелено удостоверение във връзка с ковид-19

Днес Европейската комисия предлага създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на Европейския съюз по време на пандемията от ковид-19. Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че конкретен човек е бил ваксиниран срещу ковид-19, получил е отрицателен резултат от направен тест или е преболедувал ковид-19.

201720

То ще бъде налично безплатно в електронен формат или на хартиен носител. Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението. Комисията ще създаде портал с цел да се гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в Европейския съюз, както и ще съдейства на държавите членки при техническото изпълнение на удостоверенията. Държавите членки продължават да носят отговорност за решаването кои ограничения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат отменени за пътуващите, но ще трябва да прилагат тази отмяна по същия начин за пътниците, притежаващи цифрово зелено удостоверение.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Цифровото зелено удостоверение предлага общоевропейско решение за гарантиране, че гражданите на Европейския съюз се възползват от хармонизиран цифров инструмент в подкрепа на свободното движение в Европейския съюз. Това е добро послание в подкрепа на възстановяването. Основните ни цели са да осигурим лесен за използване, недискриминационен и сигурен инструмент, който изцяло зачита защитата на данните. Продължаваме да работим за международно сближаване с други партньори.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза: Благодарение на цифровото зелено удостоверение ще постигнем европейски подход, за да се гарантира, че гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства могат да пътуват безопасно и при минимални ограничения това лято. Цифровото зелено удостоверение няма да бъде предварително условие за свободно движение и няма да води до дискриминиране по никакъв начин. Общоевропейският подход ще спомогне не само за постепенното възстановяване на свободното движение в рамките на Европейския съюз, но и за избягване на фрагментирането. Той е също така възможност за оказване на влияние върху световните стандарти и за даване на пример, основан на нашите европейски ценности като защитата на данните.

Основни елементи на регламента, предложен днес от Комисията:

Достъпни и сигурни удостоверения за всички граждани на Европейския съюз:Цифровото зелено удостоверение ще обхваща три вида удостоверения – удостоверения за ваксинация, удостоверения за направен тест (NAAT/RT-PCR тест или бърз тест за антигени), и удостоверения за лицата, преболедували COVID-19.Удостоверенията се издават в електронен формат или на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа необходимата ключова информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на удостоверението.Комисията ще създаде портал и ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за проверка на всички удостоверения навсякъде в ЕС. Личните данни на притежателите на удостоверение не преминават през портала, и не се запазват от проверяващата държава членка.Удостоверенията ще бъдат достъпни безплатно и на официалния език или езици на издаващата държава членка и на английски език.Недискриминация:Всички граждани – ваксинирани и неваксинирани, следва да се възползват от цифрово зелено удостоверение, когато пътуват в Европейския съюз. С цел избягване на дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, Комисията предлага да се създаде не само оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, но също и удостоверения за направен тест за COVID-19 и удостоверения за лица, които за преболедували COVID-19.Едни и същи права за пътуващите с цифрово зелено удостоверение – когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия удостоверения за ваксинация, издадени в рамките на системата за „цифрово зелено удостоверение“. Това задължение ще бъде ограничено до ваксини, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия, но държавите членки могат да решат да приемат допълнително и други ваксини.Уведомяване за други мерки – ако държава членка продължава да изисква от притежателите на цифрово зелено удостоверение да останат под карантина или да се тестват, тя трябва да уведоми Комисията и всички останали държави членки, както и да обоснове причините за такива мерки.Само съществена информация и защитени лични данни:Удостоверенията ще включват ограничен набор от информация като име, дата на раждане, дата на издаване, релевантна информация за ваксината/теста/преболедуването и уникален идентификатор на удостоверението. Тези данни могат да бъдат проверени само за да се потвърди или провери автентичността и валидността на удостоверенията.

Цифровите зелени удостоверения ще бъде валидни във всички държави членки на Европейския съюз, както и отворени за използване за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Цифровото зелено удостоверение следва да се издава на граждани на Европейския съюз и на членове на техните семейства без значение националността им. То следва да се издава и на граждани на държави извън Европейския съюз, които пребивават в Европейския съюз и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки.

Системата за „цифрово зелено удостоверение“ е временна мярка. Тя ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, свързана с COVID-19.

Следващи стъпки

За да бъде готова преди лятото, предложението трябва да бъде прието бързо от Европейския парламент и от Съвета.

Успоредно с това държавите членки трябва да изпълнят рамката за доверие и техническите стандарти, договорени в рамките на мрежата за електронно здравеопазване, да гарантират навременното прилагане на цифровото зелено удостоверение, тяхната оперативна съвместимост и пълното съответствие със законодателството за защита на личните данни. Целта е техническата работа и предложението да приключат през следващите месеци.

Контекст

За да бъдат спазвани мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, пътниците в Европейския съюз бяха помолени да предоставят различни документи като медицински удостоверения, резултати от тестове и декларации. Липсата на стандартизирани формати доведе до проблеми за пътниците при придвижването им в рамките на ЕС. Докладвано бе и за фалшиви или подправени документи.

В изявлението си, прието след неформалните видеоконференции от 25 и 26 февруари 2021 г., членовете на Европейския съвет призоваха за продължаване на работата по общ подход спрямо удостоверенията за ваксинация. Комисията работи с държавите членки в рамките на мрежата за електронно здравеопазване – доброволна мрежа, свързваща националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване, по подготовката на оперативната съвместимост на удостоверенията за ваксинация. На 27 януари бяха приети насоки, които бяха актуализирани на 12 март, като на същата дата бе приет проектът на рамката за доверие.

Днес Комисията прие законодателно предложение за създаване на обща рамка за цифрово зелено удостоверение. Комисията прие също така допълнително предложение, за да се гарантира, че цифровото зелено удостоверение се издава също и на граждани на държави извън Европейския съюз, които пребивават в държавите членки или в асоциираните към Шенген държави, и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки. Поради правни причини са необходими отделни предложения за обхващане на граждани на Европейския съюз и на граждани на държави извън Европейския съюз, като за целите на удостоверенията няма разлика в третирането на граждани на Европейския съюз и на отговарящи на условията граждани на държави извън Европейския съюз.

Най-новата информация относно мерките във връзка с коронавируса, както и относно ограниченията за пътуване, предоставена ни от държавите членки, е на разположение на платформата Re-open EU.

За повече информация

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема