Музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“ се обединяват

Общинският съвет на Стара Загора създава Музей „Литературна Стара Загора“ (като юридическо лице), като това става чрез обединение на сега съществуващия с това име институт и Къща музей „Гео Милев“. Предложението е предложено за разглеждане и одобрение на предстоящото заседание на съветниците през октомври 2022 г.

Предлага се Музей „Литературна Стара Загора“ да бъде специализиран в областта на литературата, съобразно включените в основния му фонд културни ценности. Дейността му ще включва: издирване, събиране, документиране, съхраняване, изучаване и популяризиране на веществени и документални културни ценности, свързани с цялостната история на литературния процес в Старозагорския духовен ареал – от възрожденския период до наши дни, и с живота и творчеството на една от най-ярките фигури на българската литература и култура Гео Милев – поет, критик и апологет на модерното изкуство. Музей „Литературна Стара Загора“ ще участва в осъществяването на общинската политика по опазване и разпространение на културните ценности на територията на Община Стара Загора във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Музеят ще бъде общински културен институт – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Стара Загора.

В мотивите към предложението се казва:
Община Стара Загора възнамерява да въведе структурни промени в съществуващите в града два музейни института – музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“, чрез тяхното обединяване. По своята същност те са общински културни организации, включени в дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“, чието кадрово обезпечаване, издръжка и финансиране се осъществява чрез бюджета на Община Стара Загора. От наличните документи, с които разполагаме, е видно, че те не са създадени като самостоятелни юридически лица.

По решение на Комитета за наука, изкуство и култура родната къща на Гео Милев в Стара Загора е превърната в къща музей на негово име и е открита на 23.09.1953 г. Въпреки дългогодишните издирвания, оригиналният документ за нейното създаване не е наличен и източник на информацията е публикация в „Известия на БИД“, кн.39, София, 1987 г., стр.307. Първоначално къщата музей има повече „етнографски“ характер, но с годините тук се създават много богати фондове чрез активната събирателска дейност и постъпили дарения от близките и роднините на поета – ръкописи, писма, дневници на Гео Милев, негови лични вещи, рисунки, преводи, голяма част от личната му библиотека и др. В средата на 80-те години се открива новата експозиция на музея, която и до днес е сред най-въздействащите такива в сродните музеи.

Вече повече от 60 години, създаденият на 30.03.1961 г. Дом „Литературна Стара Загора“ и преобразуван с Решение №2 на Общински съвет Стара Загора от 26.01.1995 г. в специализиран общински Музей „Литературна Стара Загора“, е открояващо се явление, пряко свързано с поетичната памет на града. Това е културна институция с утвърдени не само регионални, но и с доказани национални обществено-значими позиции, превърнала се в своеобразен културен символ на Стара Загора. „Градът на поетите“ – с това духовно прозвище Стара Загора е отличена в българския литературен и културен живот още от 1919 година.

Оригиналната същност и уникалната специфика на това духовно средище го прави ценно не само за града ни – това е единственият по рода си извънстоличен литературен музей с панорамен характер. В течение на повече от половин век в неговите трезори са постъпили и се съхраняват хиляди документи, автентични ръкописи и експонати, оригинални веществени паметници, изключително редки печатни издания и произведения на изкуството. Всички те са свързани с личния живот и творчеството на значителна част от именитите български поети и писатели, определящи закономерно характерното лице на българска национална литература, но и втъкават специфичния си дух и в проявленията на самата европейска литература: Кирил Христов, Георги Илиев, Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Николай Лилиев, Иван Хаджихристов, Гео Милев, Иван Мирчев, Ами Бакалов, Магда Петканова, Офелия Касабова, Христо Огнянов, Веселин Ханчев...

В продължение на близо 30 години музей „Литературна Стара Загора“ не разполагаше с подходяща институционална база и най-важното – без постоянна експозиция, обстоятелство, което през всичките тези години е било сериозна и непреодолима пречка, за да може музеят да изпълнява пълноценно функцията си на деятелно културно и просветителско средище, и да бъде съотнесено към законовите разпоредби в тази област. На 25.10.2019 г. официално беше открита новата музейна база с временна експозиция. Един знаменателен акт, пределно значим за града, белязал истинското възраждане на „Литературна Стара Загора“ като музей с модерна визия.

В мотивите към предложението на общинската администрация се казва още:
Считаме, че обединяването на двата литературни музея ще бъде в интерес на всички заинтересовани страни и ще гарантира стриктното съблюдаване и изпълнение на нормативните документи, свързани с опазването на движимите културни ценности и развитието на музейното дело в страната. Придобиването от Музей „Литературна Стара Загора“ на статут на общински културен институт, определящ самостоятелно своите задачи и управляващ самостоятелно предоставените му от Община Стара Загора ресурси, ще бъде изцяло в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и стриктното им изпълнение. Изграждането на една обща структура с наличните специалисти в двата музея, ще гарантира оптималното им професионално ангажиране с оглед постигане на взаимозаменяемост и пълноценна целогодишна работа на институцията. Делегираните права на самостоятелност ще бъдат важен стимул за повече инициативност, оперативност, креативност, експедитивност и търсене на допълнителни източници за финансиране чрез различните оперативни програми, фондове и др. Усилията на музейните специалисти ще бъдат насочени към разгръщане на предприемаческия подход в дейността на институцията с цел подобряване на управлението, по-атрактивно представяне на притежаваните фондове и сбирки, привличане на нови публики от града и страната, както и провеждане на маркетингови проучвания и активна реклама.

Към настоящия момент Музей „Литературна Стара Загора“ е звено в структурата на общинската администрация – дейност към отдел „Култура“. При съобразяване със съвременната нормативна уредба в областта на създаването и управление на музеите, като културни институти и възможностите в тази връзка за осигуряване на допълнителни източници на финансиране за дейности по събиране, опазване, съхранение и представяне на музейната колекция „Литературна Стара Загора“ и на Къща музей „Гео Милев“ е целесъобразно да се създаде един Музей „Литературна Стара Загора“ като общински културен институт – юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет.

Проектът за извършване на структурни промени в общинските културни организации музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“ – създаване на общински културен институт – Музей „Литературна Стара Загора“, е съгласуван с Министерството на културата на основание чл.8, ал.1 от Закона за закрила на културата. С писмо №08-00-763/13.09.2022 г. проф. Велислав Минеков – министър на културата уведомява Кмета на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров за извършеното от Министерството на културата съгласуване.

DSC03396

DSC03398

DSC03414

IMG 5159

 

Предложението, внесено за гласуване на Общинския съвет на Стара Загора

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24