Музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“ се обединяват

Общинският съвет на Стара Загора създава Музей „Литературна Стара Загора“ (като юридическо лице), като това става чрез обединение на сега съществуващия с това име институт и Къща музей „Гео Милев“. Предложението е предложено за разглеждане и одобрение на предстоящото заседание на съветниците през октомври 2022 г.

Предлага се Музей „Литературна Стара Загора“ да бъде специализиран в областта на литературата, съобразно включените в основния му фонд културни ценности. Дейността му ще включва: издирване, събиране, документиране, съхраняване, изучаване и популяризиране на веществени и документални културни ценности, свързани с цялостната история на литературния процес в Старозагорския духовен ареал – от възрожденския период до наши дни, и с живота и творчеството на една от най-ярките фигури на българската литература и култура Гео Милев – поет, критик и апологет на модерното изкуство. Музей „Литературна Стара Загора“ ще участва в осъществяването на общинската политика по опазване и разпространение на културните ценности на територията на Община Стара Загора във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Музеят ще бъде общински културен институт – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Стара Загора.

В мотивите към предложението се казва:
Община Стара Загора възнамерява да въведе структурни промени в съществуващите в града два музейни института – музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“, чрез тяхното обединяване. По своята същност те са общински културни организации, включени в дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“, чието кадрово обезпечаване, издръжка и финансиране се осъществява чрез бюджета на Община Стара Загора. От наличните документи, с които разполагаме, е видно, че те не са създадени като самостоятелни юридически лица.

По решение на Комитета за наука, изкуство и култура родната къща на Гео Милев в Стара Загора е превърната в къща музей на негово име и е открита на 23.09.1953 г. Въпреки дългогодишните издирвания, оригиналният документ за нейното създаване не е наличен и източник на информацията е публикация в „Известия на БИД“, кн.39, София, 1987 г., стр.307. Първоначално къщата музей има повече „етнографски“ характер, но с годините тук се създават много богати фондове чрез активната събирателска дейност и постъпили дарения от близките и роднините на поета – ръкописи, писма, дневници на Гео Милев, негови лични вещи, рисунки, преводи, голяма част от личната му библиотека и др. В средата на 80-те години се открива новата експозиция на музея, която и до днес е сред най-въздействащите такива в сродните музеи.

Вече повече от 60 години, създаденият на 30.03.1961 г. Дом „Литературна Стара Загора“ и преобразуван с Решение №2 на Общински съвет Стара Загора от 26.01.1995 г. в специализиран общински Музей „Литературна Стара Загора“, е открояващо се явление, пряко свързано с поетичната памет на града. Това е културна институция с утвърдени не само регионални, но и с доказани национални обществено-значими позиции, превърнала се в своеобразен културен символ на Стара Загора. „Градът на поетите“ – с това духовно прозвище Стара Загора е отличена в българския литературен и културен живот още от 1919 година.

Оригиналната същност и уникалната специфика на това духовно средище го прави ценно не само за града ни – това е единственият по рода си извънстоличен литературен музей с панорамен характер. В течение на повече от половин век в неговите трезори са постъпили и се съхраняват хиляди документи, автентични ръкописи и експонати, оригинални веществени паметници, изключително редки печатни издания и произведения на изкуството. Всички те са свързани с личния живот и творчеството на значителна част от именитите български поети и писатели, определящи закономерно характерното лице на българска национална литература, но и втъкават специфичния си дух и в проявленията на самата европейска литература: Кирил Христов, Георги Илиев, Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Николай Лилиев, Иван Хаджихристов, Гео Милев, Иван Мирчев, Ами Бакалов, Магда Петканова, Офелия Касабова, Христо Огнянов, Веселин Ханчев...

В продължение на близо 30 години музей „Литературна Стара Загора“ не разполагаше с подходяща институционална база и най-важното – без постоянна експозиция, обстоятелство, което през всичките тези години е било сериозна и непреодолима пречка, за да може музеят да изпълнява пълноценно функцията си на деятелно културно и просветителско средище, и да бъде съотнесено към законовите разпоредби в тази област. На 25.10.2019 г. официално беше открита новата музейна база с временна експозиция. Един знаменателен акт, пределно значим за града, белязал истинското възраждане на „Литературна Стара Загора“ като музей с модерна визия.

В мотивите към предложението на общинската администрация се казва още:
Считаме, че обединяването на двата литературни музея ще бъде в интерес на всички заинтересовани страни и ще гарантира стриктното съблюдаване и изпълнение на нормативните документи, свързани с опазването на движимите културни ценности и развитието на музейното дело в страната. Придобиването от Музей „Литературна Стара Загора“ на статут на общински културен институт, определящ самостоятелно своите задачи и управляващ самостоятелно предоставените му от Община Стара Загора ресурси, ще бъде изцяло в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и стриктното им изпълнение. Изграждането на една обща структура с наличните специалисти в двата музея, ще гарантира оптималното им професионално ангажиране с оглед постигане на взаимозаменяемост и пълноценна целогодишна работа на институцията. Делегираните права на самостоятелност ще бъдат важен стимул за повече инициативност, оперативност, креативност, експедитивност и търсене на допълнителни източници за финансиране чрез различните оперативни програми, фондове и др. Усилията на музейните специалисти ще бъдат насочени към разгръщане на предприемаческия подход в дейността на институцията с цел подобряване на управлението, по-атрактивно представяне на притежаваните фондове и сбирки, привличане на нови публики от града и страната, както и провеждане на маркетингови проучвания и активна реклама.

Към настоящия момент Музей „Литературна Стара Загора“ е звено в структурата на общинската администрация – дейност към отдел „Култура“. При съобразяване със съвременната нормативна уредба в областта на създаването и управление на музеите, като културни институти и възможностите в тази връзка за осигуряване на допълнителни източници на финансиране за дейности по събиране, опазване, съхранение и представяне на музейната колекция „Литературна Стара Загора“ и на Къща музей „Гео Милев“ е целесъобразно да се създаде един Музей „Литературна Стара Загора“ като общински културен институт – юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет.

Проектът за извършване на структурни промени в общинските културни организации музей „Литературна Стара Загора“ и Къща музей „Гео Милев“ – създаване на общински културен институт – Музей „Литературна Стара Загора“, е съгласуван с Министерството на културата на основание чл.8, ал.1 от Закона за закрила на културата. С писмо №08-00-763/13.09.2022 г. проф. Велислав Минеков – министър на културата уведомява Кмета на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров за извършеното от Министерството на културата съгласуване.

DSC03396

DSC03398

DSC03414

IMG 5159

 

Предложението, внесено за гласуване на Общинския съвет на Стара Загора

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber