Земеделските стопанства в България – окрупняване

Земеделските стопанства в България – окрупняването е трайна тенденция

През 2020 г. използваната земеделска площ (вкл. общата земя, колективно използвана за паша на животните) е в размер на 4 564 152 ха и се увеличава с 2% спрямо 2010 г., а обработваемата земя (3 318 397 хектара) – с 6%. Тези тенденции водят до увеличение на средната площ, използвана от едно земеделско стопанство, над три пъти – от 10.13 ха през 2010 г. на 35.9 ха през 2020 г., което свидетелства за засилване на процесите на уедряване на стопанствата.

Доклад за преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г.показва, че има трайна тенденция за увеличаване на размера на земеделските стопанства и на средния брой отглеждани животни в тях. Средно използваната земеделска площ в едно стопанство е увеличена над три пъти, а над 3,5 пъти е нараснал средният размер на животинските единици. Данни показват, че общият брой на земеделските стопанства през 2020 г. е 132 742.

70% от тях отговарят на посочените критерии за европейски физически праг в приложение II на Регламент (ЕС) 2018/1091. Данните от преброяването през 2020 г. потвърждават тенденцията за намаляване броя на земеделските стопанства (е 64% по-малко спрямо 2010 г.) и увеличаване на техния размер.

В доклада са представени основни резултати, изводи и наблюдавани тенденции за получените основни данни от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. в сравнение с 2010 г.

Селскостопанското преброяване е основен източник на информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието. Основната цел е да бъде осигурена интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства през 2020 г. в България, както и за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели, необходима за вземането на решения при провеждането на Общата селскостопанска политика.

Данните от преброяването на земеделските стопанства се използват като база за изготвяне на извадки при провеждане на годишните продуктови анкети, за анализи и разчети при разработване, провеждане на мониторинг и отчитане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г., за определяне на полето на наблюдение за системата за земеделска счетоводна информация, както и за актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства.

cows on pasture 

www.infoz.bg  www.infoz.bg