Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти предложения

Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти предложения

За да получите безплатно изготвяне на проектното предложение от експертите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) следва да подадете заявление за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2, което можете да свалите от страницата на Националната служба.

Попълненият и подписан формуляр от стопанина може да се изпрати чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на офиса на НССЗ.

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година има за цел да подкрепи проекти от сектор „Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици), чието изпълнение ще допринесе за повишаване на биосигурността, икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства от сектора. Финансовото подпомагане за едно малко стопанство е в размер на 15 хил. евро, което се изплаща на два транша. Целевият прием за проектни предложения на кандидати – малки стопанства по подмярка 6.3, е отворен до 15 май 2020 г.

Приоритет се дава на проекти:

  • на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени вследствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;
  • на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;
  • на земеделски стопанства в планински район;
  • на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството.

Въпреки обявеното извънредно положение и здравната обстановка в страната, свързана с COVID 19, НССЗ не е прекратявала предоставянето на своите услуги на земеделските стопани. Предприети са мерки за улеснение на земеделските стопани, които желаят да ползват услугите на службата, както и да бъдат приемани заявления за получаване на консултантски услуги по електронен път и използване на дистанционни методи на комуникация. В ситуацията на извънредно положение както земеделските стопани, така и експертите на НССЗ срещат затруднение при набавяне на необходимите за кандидатстване документи, което забавя подготовката на проектните предложения.

Експертите имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение, да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Свържете с експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ за получаване на необходимата информация, консултации и помощ при кандидатстването по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Офиси има във всеки областен град на страната.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите може да намерите, в рубрика Контакти, подрубрика Областни офиси на НССЗ - Контакти/49.

www.infoz.bg  www.infoz.bg