Условията за кандидатстване по подмярка 6.3 по Програмата за развитие на селските райони

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони е отворена за кандидатстване. Документи се приемат от 4 юли до 12 август 2016 г. Подмярката е насочена към по-дребните земеделски стопанства.

Служба за съвети в земеделието Стара Загора"Минималният стандартен производствен обем (СПО), на който трябва да отговарят фермерите, е 2000 евро, а максималният не трябва да надхвърля 7999 евро. Примерно, производител на костилкови насаждения трябва да притежава най-малко 3 дка и най-много 11 дка, за да има право да кандидатства. Няма възрастови ограничения за стопаните, но те трябва да са регистрирани земеделски производители" - това съобщи Ганчо Ганчев, координатор на Националната служба за съвети в земеделието в Стара Загора.

Друго важно условие е да се докажат доходи от земеделска дейност за предходната година в размер на минимум 33% от общия доход и той да е деклариран пред Националната агенция за приходите.

Субсидията по подмярка 6.3 е 15 000 евро и е за срок от пет години. След одобрението кандидатът получава 20 000 лева и след като докаже растеж на стопанството най-рано към края на втора - трета година и най-късно до края на петата година ще получи останалата сума. Друго изискване е минимум 2000 евро от субсидията да бъдат вложени в дълготраен материален актив в помощ на земеделското стопанство.

"На кандидатите, които отговарят на всички условия, специалистите в Националната служба за съвети в земеделието във всеки регион изготвят заявление, бизнес план, който земеделският стопанин подава в съответния офис на Фонд "Земеделие". До края на проектния период фермерите ще получават консултации от нас и всичко това е напълно безплатно" - каза още Ганчо Ганчев.

КравефермаНарастването на земеделското стопанство за петте години на проекта трябва да бъде минимум 2000 евро стандартен производствен обем.

Приоритет получават:

  • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” - едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури";
  • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
  • Проекти на земеделски стопанства в планински райони.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема