Заявленията по мярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се подават и по електронен път

Заявленията по мярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се подават и по електронен път

Първият прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони ще започне на 29 юни 2015 г., а бюджетът е в размер на 35 млн. евро. Това е записано в заповедта на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Приемът на заявления ще приключи на 24 юли 2015 г. 

Кандидатите по тази подмярка за пръв път ще имат възможност да подадат своите документи и по електронен път. Те трябва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие” заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул.

Кандидатите по подмярка 6.1. могат да ползват безвъзмездно и услугите на Национална служба за съвети в земеделието. Консултациите се извършват във всеки един от офисите на службата в страната и включват изработване на безплатен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. Младите земеделски стопани с одобрен проект ще могат да ползват и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема