В края на юни започва прием по мярка "Стартова помощ за млади земеделски производители"

Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период е одобрена от Европейската комисия и в края на юни 2015 г. започва прием по най-предпочитаната мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители", популярна като "Млад фермер". Приемът ще продължи от 29 юни до 2 август 2015 г.

gancho ganchev zemedelie"По тази мярка могат да кандидатстват всички регистрирани земеделски производители, които отговарят на минималните прагове, заложени като изисквания. Например, минималният праг е 8000 евро, което при костилковите насаждания се равнява на 12 дка, а при черупковите - 38 дка", обясни Ганчо Ганчев - координатор на Националната служба за съвети в земеделието в Стара Загора.

Ако по схемата кандидатстват животновъди е от значение броят на животните или кошерите, които отглеждат. Минималното изискване към пчеларите, които кандидатстват по мярката, е да отглеждат минимум 125 пчелни семейства.

Друго изискване към кандидатите по мярка "Млад фермер" е да са на възраст от 18 до ненавършени 40 г. към датата на подаване на молбата за подпомагане.

Общият размер на помощта не може да надхвърля 25 000 евро за млад фермер. Изплащането на средствата се извършва на два пъти. Първото плащане е до 12 500 евро след одобряване на молбата за подкрепа. Второто плащане, което е в същия размер, се осъществява само при коректно изпълнение на всички, заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

"В началото на следващата година ще стартира мярка 6.3 "Стартова помощ за малки стопанства". Финансовата помощ е 15 000 евро. При тази мярка е отпаднала възрастовата граница, която имаше през първия програмен период и сега ще могат да кандидатстват и земеделски производители, които са над 60 г.", съобщи още Ганчо Ганчев.

Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти на младите фермери за кандидатстване по мярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани".

Всеки кандидатстващ ще получи безвъзмездно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони. През първия програмен период Националната служба за съвети в земеделието е изработила над 4000 проекти, като повече от 400 от тях са направени от  експертите в Службата в Стара Загора. Ганчо Ганев очаква по-голям интерес към програмата през новия период, което да доведе до по-голямо усвояване на средствата.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема