Очаква се ОП „Региони в растеж” да бъде одобрена до края на пролетта

Очаква се Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” да бъде официално одобрена до края на пролетта и по нея веднага реално да започне работа, за да се предотврати риска 2015 г. да е нулева за европейското финансиране. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Под нейно председателство се проведе първото заседание на Консултативния съвет за проектирането, строителството и инвестиционния процес. Той ще работи като експертно звено за адресиране на проблемите в посочените области, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Пред членовете на Съвета Лиляна Павлова представи приоритетите в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сред които реализирането на основните за България стратегически пътни проекти, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, реформата във водния сектор, изготвянето на специална стратегия за подпомагане на слаборазвитите региони в страната, дейностите за справяне със свлачищата, свързването на Кадастъра на страната с Имотния регистър и др.

Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са необходими спешни промени, тъй като в този вид той създава много трудности в работата на всички нива. Според Камарата на строителите дори се налага разделянето му в три отделни закона – позиция, която се подкрепя и от други браншови организации. Като важни бяха определени промените, свързани с регламентирането на срокове, облекчаването на процедури, както и ясното разписване на отговорностите на всички по веригата, за да се гарантира доставянето на качествен краен продукт в строителството. Беше решено да се създаде работна група от представители на МРРБ и на останалите членове на Консултативния съвет, която до края на март 2015 г. да обобщи най-належащите промени в ЗУТ, чрез които да се коригират най-тежките проблеми, а в по-дългосрочен план да се подготвят и по-съществени изменения на закона.

Приоритетно да се работи и по промените в Закона за управление на етажната собственост, в който също е констатирано наличието на много несъвършенства, се реши още по време на заседанието.

Поставен бе и въпросът за необходимостта от представяне и обсъждане на подготвяните промени в Закона за обществените поръчки, за които до момента не е търсено мнението на хората от бизнеса, които ще бъдат пряко засегнати от тях. Бяха дадени и препоръки, отнасящи се до промените в Закона за енергийната ефективност.

Консултативният съвет обсъди и възможности за повишаване на експертния потенциал на общините за подготовка на общите устройствени планове чрез включване в подготовката им на експерти, одобрени от съответните браншови камари, чрез което да се гарантира качеството им.
Министър Лиляна Павлова обяви, че предстои и създаването на нов съвет към МРРБ, който да работи за справяне на проблемите със свлачищата и по превенция за появата им.

На подобна тема