България ще участва с нова оперативна програма в Инициативата за малки и средни предприятия

Оперативна програма за изпълнение на „Инициативата за малки и средни предприятия“ се добавя в списъка с програми, които ще се изпълняват в периода 2014 - 2020 г. Това е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за прилагане на финансови инструменти за малките и средни предприятия.

Основните ѝ цели са свързани с ускоряване прилагането на финансовите инструменти и увеличаване на ефекта от тях чрез осигуряване на допълнителни средства за европейските малки и средни предприятия. По този начин се цели постигането на икономически растеж и създаването на работни места.

malki sredni predpriyatiyaЗа изпълнението на програмата не се изисква национално съфинансиране на операциите, като е налице възможност и за допълнително финансиране от бюджета на Европейския съюз по програми COSME и Хоризонт 2020, както и от Европейската инвестиционна банка/Европейския инвестиционен фонд. За осигуряване на националната вноска за участие в Инициативата се предвижда да бъде заделен ресурс в размер на 102 млн. евро, които да бъдат релокирани от одобрената оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020.

Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство, което ще отговаря за разработването на новата програма, като с промяна на РМС №792 от 2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е определена за Управляващ орган. Това е свързано с функционалната компетентност на министерството по отношение на ефективното осъществяване на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия, както и по отношение на разработването и управлението на ОПИК.

С промени в същото правителствено решение от 2013 г. функциите на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 се възлагат на 39 общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 на програмата от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, както следва: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище и Велинград.

Междинните звена ще изпълняват функции по оценка и избор на проекти по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, което ще създаде условия за повишаване на ефективността при разходване на средствата по програмата.

С друго решение правителството даде мандат на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 да сключи споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти с общините на градовете за подкрепа по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, в качеството им на междинни звена. Това се явява ключова стъпка по отношение на ефективното изпълнение на политиката за устойчиво и интегрирано градско развитие, която е основен фокус на подкрепа по оперативната програма.

Делегирането на функции по избор на проекти е свързано с реализирането на интегрираните действия за устойчиво градско развитие в 39-те общини, конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1, чрез комбинирана подкрепа по четири тематични цели – подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация; инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот.

Оценката и изборът на проекти от общините ще се основава на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39-те големи и средни града. Това е стъпка в процеса на засилени правомощия на местните власти и процеса по децентрализация.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството подкрепя усилията на общините за правилното прилагане на градските стратегии и всички свързани с тях процедури. Мерките за интегрирано и устойчиво градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване на градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Индикативният финансов ресурс по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” възлиза на 1,64 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужбата на Министерски съвет)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема