Фискалният резерв на България е 12,9 млрд. лева

2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по консолидираната фискална програма (КФП). Салдото на касова основа за 2016 г. е положително в размер на 1 472,5 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП).

Формира се от дефицит по националния бюджет в размер на 743,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 2 215,7 млн. лв. За сравнение, за 2015 г. беше отчетен дефицит по КФП в размер на 2 485,2 млн. лв. (2,8% от БВП). Това стана ясно от одобрения от Министерски съвет доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за 2016 г., изготвен в изпълнение на Закона за публичните финанси.

Като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта, а 2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП. Факторите за подобрението на бюджетната позиция са по-високите приходи и по-ниското усвояване на разходите спрямо плана за годината.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2016 г. са в размер на 33 953,1 млн. лв. или 102,8% спрямо годишните разчети. Съпоставено с 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 753,5 млн. лв. (5,4%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 496,6 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 114,2 на сто.
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 903,0 млн. лв., което представлява 103,5% спрямо планираните за годината приходи. Съпоставено с 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 8,2% (2 047,3 млн. лв.).
Приходите от преки данъци са в размер на 5 037,3 млн. лв. или 107,5% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо 2015 г. нарастват с 445,7 млн. лв. (9,7%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13 561,7 млн. лв., което е 102,3% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 1 111,2 млн. лв. (8,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 8 553,0 млн. лв. или 101,7% спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 813,0 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към 31 декември 2016 г. е 106,5 млн. лева.

levaРъст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 4 805,0 млн. лв. (102,9% спрямо разчетените за годината), като спрямо 2015 г. нарастват с 6,2% или 280,0 млн. лв. Постъпленията от мита са 173,1 млн. лв. или 115,4% спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 986,2 млн. лв. или 108,2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 317,8 млн. лв., което представлява 102,6% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,3% (370,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 4 145,5 млн. лв., което представлява 92,5% изпълнение на годишните разчети или с 449,3 млн. лв. (12,2%) повече спрямо 2015 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2016 г. възлизат на 32 480,5 млн. лв., което е 93,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2015 г. бяха в размер на 34 684,8 млн. лева. По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС). Съпоставено с параметрите при договарянето и разплащането на проектите към същия етап на изпълнение на оперативните програми за предходния програмен период (2007-2013 г.), текущите параметри по договарянето и усвояването на средствата от ЕС за новия програмен период са значително по-добри.

Нелихвените разходи са в размер на 30 887,0 млн. лв., което представлява 94,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2016 г. са в размер на 27 026,2 млн. лв. (101,9% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 3 860,8 млн. лв. (63,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 734,1 млн. лв. или 91,5% от планираните за 2016 г.
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2016 г. е 12,9 млрд. лв., в т. ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

www.infoz.bg