Фирмите без дейност няма да подават декларации в НАП

Отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в Националната агенция за приходите и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт.

bookkeepingОстава ангажимента им до 31 март да подадат декларация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в Агенцията по вписвания, с която информират, че не са развивали дейност, в противен случай подлежат на санкция.

Дружествата с дейност през 2017 г. подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в НАП до 2 април, тъй като 31 март е събота. Подаването ѝ задължително трябва да е по електронен път, подписана с електронен подпис.

Срокът за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изготвяна по образец за изплатени доходи различни от доходи по трудови правоотношения, е до 15 март. Тази справка се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП, физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари, наеми, дивиденти и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема