Дискусионен форум в бъдеще време потърси решаване на значими за местната общност проблеми

Дискусионен форум в бъдеще време потърси решения на значими за местната общност проблеми

В рамките на изпълнявания от Клуб „Отворено общество“ проект „Синергия на мрежата“, финансиран с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в Стара Загора се проведе „Дискусионен форум в бъдеще време“. Основните участници – активните неправителствени организации и неформални движения в общ план, представляваха лицето на организираното регионално гражданско общество.

C0189

Формулирането на значими за местната общност проблеми, решаването на които изисква мобилизиране на гражданска енергия, мотивира участието им във форума и интереса към разискваните теми, свързани с бъдещето на региона. Дискусионният форум потърси отговор на важния въпрос: Какво е общото добро и полезно за регионалната общност? Дебатът идентифицира и осветли незащитени граждански каузи и обществено значими проблеми, за решаването на които са необходими гражданско включване и изграждане на нови механизми за позитивна промяна в средата.

В съответствие с бързо променящото се съвремие, бяха извлечени стойностни идеи, чиято реализация в бъдеще време ще бъде от полза на гражданите и общността. Обмислиха се и обсъдиха теми, касаещи благоденствието на хората, както и работещи формати за участие на неправителствени организации при вземането на решения и разработването на регионални политики. Важно за изхода на събитието значение имаше водещата дебата – Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“ – София и Сдружение „Деветашко плато“. В областта има акумулирана гражданска енергия, има потенциал за защитаване на колективните интереси. Като възможен адресат на събитието, написан в бъдеще време, се предложи каузата на литературния туризъм в региона.

Дискусионният форум беше зареден с висок градус на обществена загриженост. Това е една от гаранциите за устойчивото продължение на заложените в проекта идеи – действащите неправителствени организации да бъдат полезни на своята общност, да отстояват интересите на гражданите и да въздействат при решаването на важни за местната общност въпроси.

X3 06891

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg