Синергия на мрежата - силата на гражданските организации е в тяхното обединение

В ход е проект „Синергия на мрежата“, изпълняван от Клуб „Отворено общество“ Стара Загора, чието мото е: Силата на гражданските организации е в тяхното обединение. Проектната реализация търси решения в организираните форми на сдружаване. Изгради се нов тип Мрежа от местни неправителствени организации и неформални групи, мотивирани да работят заедно.

Проектът е свързан с 6-ия тематичен приоритет на „Фонд Активни граждани“ и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Реализацията му ще допринесе за подобряване на капацитета и устойчивостта на регионалния нестопански сектор. 16 граждански сдружения и неформални групи се изправят пред общността, съюзени и консолидирани в полза на значима кауза. Формира се обединена общност – естествена среда за споделяне и подпомагане на работещи граждански практики и подкрепа на значими за общността каузи.

sreshta npo

В съответствие с избраната стратегическа цел, неправителствени организации да развиват своя потенциал за постигане на позитивна обществена промяна, се проведе обща среща на участниците в новосъздадената мрежа. Върху здравите основи на проектната конструкция, акумулираният опит и практически умения, неправителствените организации и неформални общности изразиха своята съпричастност и готовност за гражданско включване и влияние върху обществените процеси. В свободни разговори, на общата среща се обмислиха възможните бъдещи каузи, които да се поставят за обсъждане на следващите проектни събития.

В бъдеще време, синергията на изградената мрежа от нов тип, ще гарантира нови нагласи за постигане на значими и полезни цели.

 


Проект „Синергия на мрежата“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и търси решения в организираните форми на сдружаване като предлага нов подход за влияние върху обществените процеси и за постигане на позитивна обществена промяна неправителствени организации.

 

Мрежата ще продължи да привлича нови поддръжници, да акумулира опит, да укрепва капацитета и формира практически умения. Проектът предлага нов подход за влияние върху общността: група от регионални граждански организации да заработят и развиват потенциала си заедно – от изграждането на капацитет до утвърждаване на авторитета им в публичното пространство. Участието им в новата Мрежа ще благоприятства прозрачното управление и отчетност, разпространението на информация за дейностите и постигнатите резултати и участието им в партньорски инициативи с местните институции. ще укрепи капацитета им. Те ще продължат активно да си сътрудничат.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: