Данъкът върху недвижимите имоти в Стара Загора става 1,7 промила

Над 40 точки включи дневният ред на последното за 2023 година заседание на Общинския съвет в Стара Загора. По време на декемврийската сесия с 29 гласа бе подкрепено предложението за промяна в данъците върху недвижимите имоти от 1,45 на хиляда на 1,7 на хиляда. Ставката при дарение между братя и сестри и техните деца от 0.4 на сто ще бъде 0,7 на сто, а тази при дарение между лица, извън посочените – от 4 на сто на 5 на сто.

Ставката при възмездно придобиване от 2,5 на сто става 3,00 на сто. В обсъждането на точката се включи и кметът Живко Тодоров, който представи мотивите на администрацията за промените в налозите, които не са повишавани от над 10 години и ще продължат да държат ниски нива, в сравнение с останалите големи общини.

Общинският съвет прие и Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора. Този нормативен акт с местно значение има за цел да стимулира и подкрепя талантливите и изявени подрастващи. деца с високи постижения на територията на Община Стара Загора. Според действащата национална Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта (НУРОЗДИД) и заложените в нея критерии немалък брой изявени деца не попадат в нейния обхват, сочат мотивите на вносителя – кмета Живко Тодоров.

48 от съветниците подкрепиха вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора. До голяма степен те касаят по-ефективното усвояване на предоставената от държавата целева субсидия за капиталови разходи. По предложение на строителната дирекция на Общинска администрация тези средства са преразпределени за обекти, за които е приключила процедурата по Закона за обществените поръчки и има сключен договор за изпълнение. Заложени са допълнителни средства за закупуване на трайни активи за новоизградената детска градина „Липа“, за Зоопарка в града, за Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ и други.

Определени бяха условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора поради изтичане на 3-годишния срок на досегашния ръководител.

Старейшините подкрепиха и поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“, като целта е да се увеличи популярността на археологическото богатство на Стара Загора и интереса към постоянните експозиции на музейните обекти. В парковото пространството, северно от Градска художествена галерия през миналата година бяха поставени две пластики – мащабно увеличени копия на експонати от музей „Неолитни жилища“. Предвидено е да се добавят още две, изработени от твърдо дърво с покритие, подходящо за експониране на открито. За изработването на пластичните модели е направено 3D заснемане на експонатите и е извършена съответната обработка и трансформиране на снимките в 3D криви и растер.

По време на последното за годината заседание на местния парламент бяха приети преференциални цени за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

zasedanie ObS

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: