Намаляване на емисиите от парникови газове с 40% до 2030 г.

Всички държави от Европейския съюз трябва да намалят емисиите до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Европейският парламент прие с 486 гласа „за“, 132 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ преразглеждането на Регламента за разпределяне на усилията. Регламентът определя задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за автомобилния транспорт, отоплението на сгради, селското стопанство...

40 percent

Мерките засягат също и малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците за всяка държава членка на Европейския съюз. Чрез регламента  понастоящем се уреждат около 60% от всички емисии в Съюза.

Преразгледаният закон увеличава целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. на равнище Европейски съюз от 30% на 40% в сравнение с нивата от 2005 г. За първи път всички държави членки трябва да намалят емисиите на парникови газове, като целите за намаляване варират между 10% и 50%. Целите за 2030 г. за всяка държава членка са основани на брутния вътрешен продукт на човек от населението и икономическата ефективност. Страните от Европейския съюз ще трябва също така ежегодно да гарантират, че не надвишават годишните си квоти заемисии на парникови газове.

Целта на Европейския съюз за 2030 г. за нетни поглъщания на парникови газове в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ще бъде определена на 310 млн. тона еквивалент на CO2, което е с около 15% повече, отколкото понастоящем. Тя трябва да гарантира допълнително намаляване на емисиите на парникови газове в Европейския съюз през 2030 г. от 55% на около 57% в сравнение с нивата от 1990 г.

Всички държави членки на Европейския съюз, ще имат национално обвързващи цели за 2030 г. за поглъщанията и емисиите от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство въз основа на последните равнища на поглъщания и потенциала за по-нататъшни поглъщания. Настоящите правила ще се прилагат до 2025 г. и държавите от Европейския съюз ще трябва да гарантират, че емисиите в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство не надвишават количеството на поглъщанията. От 2026 г. страните от Европейския съюз ще разполагат с четиригодишен бюджет за периода 2026 - 2029 г. вместо обвързващи годишни цели.

Законът постига баланс между необходимостта държавите от Европейския съюз да бъдат гъвкави, за да постигнат целите си, при същевременно гарантиране на честен и социално справедлив преход, и необходимостта от отстраняване на пропуските, за да се реализира общата цел на Европейския съюз за намаляване на емисиите. Във връзка с това се налагат ограничения върху количествата емисии, които държавите членки могат да спестят от предходни години, да заемат от бъдещи периоди или търгуват с други държави членки.

За да се осигури отчетност от страна на държавите членки, Комисията ще оповестява публично информацията за националните действия в леснодостъпна форма, както настоя парламентът.

След гласуването докладчикът Йесика Полфиард (ЕНП, Швеция) заяви следното: „С този закон правим важна стъпка напред в постигането на целите на ЕС в областта на климата. Новите правила за намаляване на емисиите на национално равнище гарантират принос от всички държави членки и преодоляване на съществуващите пропуски. Това ни позволява да изпратим ясен сигнал за сериозните намерения на Европейския съюз да бъде глобален лидер с конкурентна и ефективна програма в областта на климата.“

Сега Съветът също трябва да одобри официално текста, след което той ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Регламентът за разпределяне на усилията е част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, който представлява планът на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в съответствие с Европейския закон за климата.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg