Новият доклад на Европейската комисия за България

Европейската комисия публикува днес най-новия си доклад в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, прилаган спрямо България. Направен е преглед на стъпките, предприети от България във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

Посочени са постиженията, оставащите предизвикателства и мерките, които все още трябва да бъдат взети, за да може да се преустанови прилагането на механизма за сътрудничество и проверка.

Първият заместник-председател Тимерманс заяви: „През последните десет години България постигна значителен напредък в изпълнението на реформите по механизма за сътрудничество и проверка, особено що се отнася до законодателните и институционалните промени в съдебната сфера. Предвид значителния допълнителен напредък, отбелязан миналата година, постигнатото до момента позволява да се пренасочи вниманието към оставащите ключови стъпки, които трябва да бъдат предприети за постигане на целите по механизма за сътрудничество и проверка и следователно за завършване на този важен процес в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в рамките на настоящия мандат на Комисията и в съответствие с поставената от председателя Юнкер цел. Темпът на този процес зависи от това колко бързо българските органи могат да осъществят определените оставащи стъпки по необратим начин, така че да не се поставя под въпрос постигнатият досега напредък“.

Европейска комисияВ своите доклади по механизма за сътрудничество и проверка от 2015 и 2016 г. Комисията потвърди, че българските органи са предприели важни стъпки, за да върнат реформата на дневен ред. Докладът от 2017 г. показва, че България е постигнала допълнителен значителен напредък в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система.

Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение. Като цяло напредъкът през последните десет години не беше толкова бърз, колкото се очакваше, а редица предизвикателства остават да бъдат преодолени. Новото правителство ще трябва да продължи реформата, за да гарантира постигането на необратими резултати. Комисията също така счита, че механизма за сътрудничество и проверка не следва да бъде обвързван с други области на правото на Европейския съюз.

На този етап Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен. При все това е възможно да се определят някои ключови препоръки, чието изпълнение да доведе до приключването на процеса по механизма за сътрудничество и проверка. Приключването на процеса по механизма за сътрудничество и проверка в рамките на мандата на настоящата Комисията и в съответствие с целта, поставена от председателя Юнкер, зависи от това колко бързо България може да изпълни препоръките, изложени в настоящия доклад, по необратим начин.

Комисията счита, че целите на механизма за сътрудничество и проверка могат да бъдат постигнати чрез изпълнение на препоръките в настоящия доклад. Тя ще работи в тясно сътрудничество с българските органи, ще предоставя помощ при необходимост и ще направи оценка на отбелязания напредък към края на 2017 г.

www.infoz.bg