Иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за несвързване на Търговския регистър със системата на Съюза

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), като по този начин страната нарушава Директива (ЕС 2017/1132) относно някои аспекти на дружественото право. Крайният срок, в рамките на който България трябваше да се свърже с BRIS, беше 8 юни 2017 г.

Повече от 4 години след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на Комисията България все още не е свързана със системата.

В резултат на това нито една от функциите на BRIS не е налична по отношение на българските дружества. По-конкретно, несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за гражданите, дружествата и специалистите от Европейския съюз. Освен това без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества. Ето защо Комисията реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз.

tr

Контекст

За предприятията, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата, установени в различните държави членки. BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от Европейския съюз и гарантира, че всички търговски регистри в Европейския съюз могат да обменят информация помежду си по електронен път, по безопасен и сигурен начин, във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове. В дългосрочен план целта е да се повиши доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата.

На 2 юли 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България. На 18 февруари 2021 г. Комисията издаде мотивирано становище срещу България. През юли 2020 г. Комисията също така изпрати официално уведомително писмо до Франция и Ирландия, като поиска от тях да предприемат необходимите действия. Оттогава Франция и Ирландия предприеха задоволителни мерки и Комисията реши да прекрати производствата за установяване на неизпълнение на задължения срещу двете държави членки.

За повече информация

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg