Здравна вноска през 2023 г. – минималният размер е 28,40 лева

Минималният размер на здравната вноска в началото на 2023 г. е без промяна и е 28 лева и 40 стотинки за месец. От 1 август 2023 г. има промяна и задължението е в размер на 31,20 лева. Това е размерът на здравноосигурителните вноски за хора, които са безработни, но не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата или от друг работодател и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

zdravna vnoska 2023

Актуална информация за здравноосигурителните вноски след 1 август 2023 г.

Тази вноска е задължителна за тези хора и те трябва да я плащат сами.

Въпреки корекцията при минималната работна заплата от началото на 2023 г. (до месечен размер от 780 лева) без промяна остава минималният осигурителен доход, който към началото на годината е 710 лева. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравната вноска за тях е 8% върху сума не по-малка от 355 лева и не повече от 3400 лева месечно. Ако се плаща върху минимума здравната вноска е равна на 28,40 лева.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася задължението, напомнят от Националната агенция за приходите. Здравната вноска за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г. Всички човек, за които възниква задължение сам да внася здравните си вноски, трябва да подаде в НАП декларация Образец 7, уточняват още от приходната агенция. Превод на сума към конкрентата банкова сметка на НАП, но без тази декларация води това, че парите не погасяват задължението. В декларацията се описва и за кой период от време се плаща. Може да се подаде електронно – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги или лично в офиса на приходната агенция по постоянен адрес на задължения човек. Санкцията за неподаване на декларация за задължение за здравна вноска е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите зздравни права се възстановяват при условие, че хората заплатят всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на тези суми.

Хората могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП. Справка за здравния статус може да се направи и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на единен граждански номер чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Повече подробности за вноската за здравна осигуровка

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24