Промени в Закона за електронното управление

Служебният кабинет на България предложи промени в Закона за електронното управление, като се очаква чрез тях да се решат ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за хората и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон.

elektronno pravitelstvo zakon

Основните предложения за промяна са следните:

  • Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронно идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.
  • При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от Закона за административните нарушения и наказания, с което се урежда редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.
  • Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители (включително стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.
  • Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставя по електронен път. Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налагат да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който офиси в близост до гражданите.
  • Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.
  • Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри.

www.infoz.bg  www.infoz.bg