Eдинните граждански номера в регистър БУЛСТАТ са преобразувани в 9-цифрен код

Eдинните граждански номера в регистър БУЛСТАТ са преобразувани в 9-цифренни кодове

Агенция по вписванията извърши промяна в регистър БУЛСТАТ, с която досега съществуващите единни граждански номера на вписани в регистъра хора (самоосигуряващи) се преобразуват в 9-цифренни кодове. Промяната е в сила от 4 януари 2022 г. Тя се извърши без потребителите да подават документи или заявления.

Досегашните единни граждански номера вече са обявени като невалидни за регистъра и са заменени с нови единни идентификационни кодове.

Новите 9-значни кодове (ЕИК) ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ. До началото на 2022 г. техният код беше 10-цифрен и съвпадаше с ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.

Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г., където може да се направи проверка за връзката „стар – нов код“. Там в поле „Код по БУЛСТАТ“ се въвежда 10-значния код по БУЛСТАТ, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, след което се натиска бутон „Търси“. Като резултат ще се изведе информация за стария код по БУЛСТАТ, актуалния код по БУЛСТАТ и имената на регистрирания човек.
Актуалнияг код по БУЛСТАТ няма цифрово сходство със стария.

Други бази от данни, като тези на Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и други автоматизирано ще преобразуват досегашните 10-значни кодове на физическите лица в 9-значни, без да се налага хората да подават заявления за това.

Вече не се дължи държавна такса за подаване на годишен финансов отчет

Друга промяна от началото на 2022 г. е свързана със задължителното подаване на годишни финансови отчети от страна на фирми и сдружения. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – Държавен вестник, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от началото на 2022 година изпълнението на задължението за подаване на годишни финансови отчети към Агенция по вписванията е освободено от заплащане на държавна такса.

www.infoz.bg  www.infoz.bg